Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса"-Београд

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 106/18), члана 24-27 и члана 192 Закона о раду („Сл.гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 – Одлука УС, 113/17 и 95/18), члана 23 Статута КБЦ „Бежанијска коса“-Београд и Правилника о процедури и критеријумима за заснивање радног односа у КБЦ „Бежанијска коса“-Београд број 7524 од 03.09.2015. године, а у складу са дописом Министарства здравља бр. 112-01-989/2019-02 од 07.08.2019. године (Закључак 51 број 112-7568/2019 од 26.07.2019. године) Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, расписујем следећи:

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

1 ТЕХНИЧАРА ОДРЖАВАЊА ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА И ТЕХНОЛОГИЈА у Служби за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику са најмање 24 месеца радног искуства и основним знањем коришћења функција ИЗИС-а и ХЕЛИЈАНТА, са пуним радним временом и пробним радом од 6 месеци

 

Услови за заснивање радног односа за техничара одржавања информационих система и технологија су:

 • завршен четрвти степен стручне спреме – технички смер
 • радно искуство у струци од најмање 24 месеца и основним знањем коришћења функција ИЗИС-а и ХЕЛИЈАНТА

 

Критеријуми:

 1. радно искуство у струци (које се доказује Уговорима о раду) од најмање 24 месеца и основним зањем коришћења функција ИЗИС-а и ХЕЛИЈАНТА
 2. оцена на разговору

 

Заинтресовани кандидати подносе - неоверене фотокопије:

 • пријаву са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и е- mail адресом
 • фотокопију сведочанства о завршеном четвртом степену стручне спреме
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико је диплома издатa на девојачко презиме)
 • фотокопију радне књижице (уколико је кандидат поседује)
 • доказ о радном искуству (које се доказује Уговорима о раду као и решењима о престанку радног односа ради сравњења са радним стажом уписаним у радну књижицу уколико је кандидат поседује)

 

Са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос, Комисија ће обавити разговор или утврдити други начин оцењивања кандидата (тестирање, провера практичних знања, способности и вештина) на основу којих ће се кандидати рангирати.

 

Опис посла:

 • контролише са програмерима резултате тестирања,
 • извршава обраде, контролише рад стандардних апликација,
 • инсталира, подешава, прати параметре рада, утврђује и отклања узроке поремећаја у раду информационих система и технологија,
 • предузима мере за благовремено обезбеђење резервних делова,
 • води оперативну документацију и потребне евиденције,
 • дужан је да се у свом раду придржава процедура и упутстава предвиђених системом квалитета,
 • обавља и друге послове за које је едукован по налогу шефа одсека и начелника службе.

За свој рад одговара шефу одсека и начелнику службе.

 

 

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на неодређено време пре склапања Уговора о раду мора доставити:

 • оверену фотокопију: дипломе о завршеном четвртом степену стручне спреме; фотокопију одјаве на претходно осигурање – МA образац; фотокопију личне карте у 3 примерка уколико је без чипа или на старом обрасцу (уколико је са чипом понети је са собом) и радну књижицу уколико је кандидат поседује (згог израчунавања стажа као и минулог рада у здравству).

 

 

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном као и документа којим се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у архиву КБ Центра до 15 часова радним данима (трећи спрат, Управа) или слати поштом на адресу Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса"-Београд, Ул. Бежанијска коса б.б. 11080 Земун, односно у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком "Пријава на конкурс за пријем у радни однос на неодређено време за радно место 1 ТЕХНИЧАРА ОДРЖАВАЊА ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА И ТЕХНОЛОГИЈА у Служби за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику“.

 

 

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

 

По завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима.

За све информације се можете обратити на телефон 011/20-95-605.

 

Д-но:

 • ВД директору
 • кадровској служби
 • огласна табла
 • архиви

 

 

ВД Директора Клиничко-болничког центра

Доц. др Марија Здравковић