Специјална болница за рехабилитацију „Гејзер“ Сијаринска бања

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

"ГЕЈЗЕР" СИЈАРИНСКА БАЊА
О    Г    Л   А   С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА  ОДРЕЂЕНО   ВРЕМЕ  ДО 31.12.2019 ГОДИНЕ      

 ЗБОГ ПОВЕЋАНОГ ОБИМА ПОСЛА

  1. 1. Радно место : РЕФЕРЕНТ ЗА ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ -  ЛИКВИДАТОР НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗБОГ ПОВЕЋАНОГ    ОБИМА ПОСЛА  У ТРАЈАЊУ

  ДО 31.12.2019. ГОДИНЕ, СА ПУНИМ  РАДНИМ  ВРЕМЕНОМ ........................   1  извршилац

 

Опис послова:

 

Услови : -  IV степен  стручне спреме, економске струке, знање рада на рачунару

    - обавља интерну контролу трансакција рачуна прихода и расхода;

- обавља ликвидацију књиговодствених исправа;

- контролише исправност свих улазних, излазних и интерних докумената;

 - припрема податке за израду периодичних обрачуна и завршних рачуна.

- обавља контролу благајничких извештаја , све уплате и исплате из благајне,

- врши сравњење  са свим рачунополагачима у установи,

- обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца

Уз пријаву са биографијом подносе се следећа документа у оргиналу или овереној копији

– оверена фотокопија дипломе  којом се потврђује стручна спрема;

– уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци);
– извод из матичне књиге рођених (издат на новом обрасцу сходно Закону о матичним књигама, објављеном у „Службеном гласнику РС”, број 20/09);
- фотокопија личне карте.

  1. Оглас објавити код Националне службе за запошљавање, и на web страници Mинистарства здравља задњи дан за пријављивање је 16.10.2019. године.

  2. Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији , као и непотпуне, неуредне и неблаговремене, неће се разматрати.

  Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном  као и документа којима се доказује испуњеност услова огласа ,достављају се на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Гејзер“ Сијаринска бања, Ул Краља Милана број 16, 16246 Сијаринска бања , са назнаком "ПРИЈАВА НА ОГЛАС" ,   до 16.10.2019. године.

 

 

ВД   Д и р е к т о р

Прим др Зоран Раденковић , физијатар