Здравствени центар Зајечар

На основу чл.7. 8 и 9.Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС (»Сл.гласник РС« 106/18), кадровског плана за 2018.годину број 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године и Обавештења Министарства здравља Републике Србије бр.112-01-00886/2018-02 од 03.08.2018.године а у складу са Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-7259/2018 од 27.07.2018.године, Здравствени центар Зајечар расписује

 

 

Ј  А  В  Н  И      О  Г  Л  А  С

За пријем у радни однос на неодређено време

 

 

  1. ЈЕДНОГ (једног) ВИШЕГ РАДИОЛОШКОГ ТЕХНИЧАРА - Вишег радиолошког техничара у дијагностици, на неодређено време, са пуним радним временом, за рад у Здравственом центру Зајечар у Зајечару

 

 

           са описом послова као у Правилнику о организацији и систематизацији послова Здравственог центра Зајечар.

 

                        УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду кандидат треба да испуњавају и следеће услове:

                         

ВШС (VI степен) –    Виша медицинска школа -

смер виши радиолошки техничар

                                                            и положен стручни испит 

 

                        Уз молбу кандидати треба да приложе следећу документацију:

  • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи,
  • уверење о положеном стручном испиту,
  • извод из матичне књиге рођених-венчаних.

-         биографија

 

 

            Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

            Оглас објавити код Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља.

                        Молбе се предају Служби за опште и правне послове Здравственог центра Зајечар, Расадничка бб, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања.

 

 

В.Д.  Д И Р Е К Т О Р,

Др Мирослав Стојановић