Дом здравља Чока

На основу члана 119. став 1. тачка 12) Закона о здравственој заштити (Службени гласник РС бр. 25/2019), а у вези са чланом 115. и 116. истог Закона, на основу  члана 27. став 1. тачка 8. Статута Дома здравља Чока, Управни одбор Дома здравља Чока на седници одржаној дана 27.09..2019. године донео је одлуку о расписивању

 

ЈАВНОГ КОНКУРСА

 

за избор и именовање ДИРЕКТОРА Дома здравља Чока, на мандатни период од 4 (четири) године

                                                           

Кандидат за директора поред законом прописаних услова, мора да испуњава и следеће посебне услове предвиђене Статутом Дома здравља Чока:

 

  1. да има а) завршен медицински или стоматолошки или фармацеутски факултет или завршен медицински факултет и положен специјалистички испит из области делатности Дома здравља, или

                     б) завршен економски или правни факултет са завршеном едукацијом из области здравственог менаџмента;

  1. да има најмање 5 (пет) година радног стажа у области здравствене заштите;
  2. да није осуђиван за кривична дела која га чине недостојним за обављање функције;
  3. да има општу здравствену способност.

 

Кандидат поред писменог захтева за конкурисање у ком треба да наведе своју кратку  личну, радну и стручну биографију, мора приложити следеће доказе о испуњавању услова из конкурса:

-  диплому о стеченој стручној спреми,

- потврду о положеном стручном испиту за лица медицинске струке, а за остала лица потврду о едукацији из области здравственог менеџмента,

-  потврду о потребном радном стажу у области здравствене заштите,

-  лекарско уверење о општој здравственој способности,

-  уверење да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у здравственој установи – уверење да кандидат није под истрагом и да се против њега не води кривични поступак,

 

Докази о испуњавању услова из конкурса се морају предати у оригиналу или овереној фотокопији.

 

Пријаве на конкурс се подносе у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије” , а објавиће се и на званичној интернет страници Националне службе за запошљавање, web сајту Дома здравља Чока и једним дневним новинама.

Одлуку о избору између пријављених кандидата доноси Управни одбор Дома здравља Чока, а именује га Скупштина општине Чока у року од 15 (петнаест) дана од дана достављања предлога Управног одбора.

 

Биографија са доказима о испуњавању услова подноси се на адресу:

Дом здравља Чока

Управном одбору

Сенћанска бр. 3

23320 Чока

у затвореној коверти са назнаком: „Пријава на јавни конкурс – не отварати“

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

Председник Управног одбора

Пољак Емил, ср.