Института за јавно здравље Крагујевац

На основу Одлуке в. д. Директора Института за јавно здравље Крагујевац број 01-6689 од 07. 10. 2019. године, све у вези са чланом 7. став 1. тачка 3. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 106/2018),  и закључка 51 број: 112-8491/2019 од 28. августа 2019. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРАГУЈЕВАЦ,  р а с п и с у ј е

 

 

ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА  НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ

 

 

 1. Оглашава се пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и то:

 

1 (један) биолог/молекуларни биолог (висока стручна спрема) ради попуне радног места у Центру за микробиологију, са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно.

 

 1. Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I. Одлуке јесу општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење) и Правилником о организацији и систематизацији послова, односно високо образовање:

 

-  на студијама другог степена (мастер академске студије) биологије по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године.

 

– на основним студијама  биологије у трајању од најмање четири година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 

III.    Уз пријаву се подносе оверене копије следећих документа:

 

 •  
 • Диплома o стеченом образовању;

 

 • Уверење о држављанству РС;

 

 • Извод из матичне књиге рођених;

 

 •  
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);

 

 • Краткa биографијa са адресом, контакт телефоном, е-mail адресом;

 

 •  
 • Кандидати који имају радно искуство (укључујући стручно оспособљавање и усавршавање) треба да доставе доказ/потврду о радном стажу од стране Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО), односно потврду о стручном оспособљавању и усавршавању.

 

                                   Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

 

 1. Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави:

 

лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос;

 •  

доказ да се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење надлежног суда);

 •  

уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице);

 

 1. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Институт за јавно здравље Крагујевац.

 

 1. Оглас објавити путем сајта Министарства здравља Републике Србије, путем сајта Института за јавно здравље  Крагујевац и на огласној табли Националне службе за запошљавање-филијала Крагујевац. Рок за подношење пријава је осам (8) дана од дана објављивања огласа на  оглсној табли Националне службе за запошљавање-филијала Крагујевац.

 

VII.    Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

.          Одлука о избору кандидата биће објављена на сајту Института за јавно здравље Крагујевац (www.izjzkg.rs). Телефон за контакт 034 504-522.

 

         Пријаве се подносе лично, у затвореној коверти, преко писарнице Института за јавно здравље Крагујевац или путем поште на адресу:

 

                      Института за јавно здравље Крагујевац

Ул. Николе Пашића

34000 Крагујевац

Обавезно назначити за које се радно место конкурише:

 

Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место... (навести тачан назив радног места)“

 

 

В. д. директора

Доц. др Драган Васиљевић