Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице број 0107 бр11765                  од  09.10.2019 .год., Здравствени центар расписује

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на замену радника на дужем одсуству због боловања

 

  • ОЈ Општа болница Ужице

 

  1. Медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима.... 2 извршиоца
  2. Медицинска сестра техничар у операционим салама-гипсер ............. 2 извршиоца

 

 

 

  • За радно место медицинска сестра техничар на осталим бол.одељењима и медицинска сестра техничар у операционим салама-гипсер - IV степен стручне спреме,завршена средња медицинска школа,смер медицински техничар ,важећа лиценца и положен стручни испит

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:

  • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
  • Оверену фотокопију дипломе о завршеној одговарајућој  школи
  • Оверену фотокопију стручног испита
  • Оверену фотокопију важеће лиценце
  • Кратку биографију

 

Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Поднета документа неће се враћати.

 

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић