Дом здравља "Др Миленко Марин" Лозница

На основу члана 31. Закона о раду ( “Сл.гласник РС” бр. 24/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014), члана 7. Посебног колективног уговора чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС 36/10; 42/10 и 1/15;106/18), Дописа Министарства здравља број 112-01-989/2019-02 од 07.08.2019. године  и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-7568/2019 од 26.07.2019. године  и члана 23. Статута Дома здравља "Др Миленко Марин" Лозница и Одлуке директора Дома здравља "Др Миленко Марин" Лозница број 1572 од 30.09.2019. године,

 

Дом здравља "Др Миленко Марин" Лозница

 

Ј А В Н И   О Г Л А С

 

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

(са пуним радним временом)

         

Засновати радни однос на неодређено време за следеће радно место:

 

  1. Један технички радник-возач на неодређено време са пуним радним временом у Служби за техничко одржавање Дома здравља „Др Миленко Марин“ Лозница.

 

  1. Услови за заснивање радног односа су:

 

  • завршен III степен стручне спреме ( школа за КВ раднике)
  • положен возачки испит (Б категорија)

 

Уз пријаву на оглас приложити следеће доказе о испуњавању услова из огласа

  • оригинал или оверену фотокопију дипломе о завршеној школи
  • оверену фотокопију возачке дозволе
  • изјава о здравственој способности за тражене послове.

 

Изабран кандидат биће у обавези да приликом заснивања радног односа достави уверење о здравственој способности.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Рок за подношење пријаве са краћом биографијом и доказима о испуњености услова из огласа је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

 

Пријаве на оглас доставити на адресу: Дом здравља „Др Миленко Марин“ Лозница, Болничка 65 Лозница са назнаком „за оглас - не отварати“ или директно у Управу Дома здравља „Др Миленко Марин“ Лозница, сваког радног дана од 07 до 15 часова.

 

                                                                                           

Д и р е к т о р

Др Бранка Красавац