Дом здрављa Апатин

На основу одредаба члана 7. Колективног уговора за Дом здравља Апатин број: 01-115/2019 од 21.02.2019. године, а у вези са Кадровским планом за Дом здравља Апатин за 2018. годину број: 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године, директор Дома здравља Апатин расписује:  

 

 

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос нa одређено време  

 

 

 

  1. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ У ХИТНОЈ МЕДИЦИНСКОЈ ПОМОЋИ – 1 (један) извршилац са скраћеним радним радним временом (35 часова недељно), на одређено време до шест месеци, за рад у Служби хитне медицинске помоћи.

           Опис посла:

Директно прима задатке од начелника службе хитне медицинске помоћи и њему одговара за извршење истих.

Врши ургентне интервенције на терену, у кући болесника или у амбуланти, целој популацији којима је у тим тренуцима потребна неодложна лекарска помоћ.

По потреби прати пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће здравствене установе.

Утврђује време и узрок смрти.

 

Поред општих услова предвиђених законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове: Високо образовање:

  • на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
  • на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
  • стручни испит, лиценца, најмање 6 месеци радног искуства у звању доктора медицине

 

 

  1. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР У ХИТНОЈ МЕДИЦИНСКОЈ ПОМОЋИ – 1 (један) извршилац са скраћеним радним временом (35 часова недељно), на одређено време до шест месеци, за рад у Служби хитне медицинске помоћи.

 

Опис посла: директно прима задатке од главне сестре у служби ХМП и њој одговара за извршење истих, помаже при пружању хитне медицинске помоћи нагло оболелом, унесрећеном и повређеном на месту догађаја и у току транспорта, сама пружа одређену хитну медицинску помоћ нагло оболелом, унесрећеном и повређеном на месту догађаја и у току транспорта,  даје терапију пацијентима по налогу доктора, прима телефонске позиве и уводи их у протокол са свим потребним подацима, при доласку на рад врши контролу исправности апарата, инструмената и  количине санитетског материјала и лекова, врши набавку потребног санитетског материјала и прибора, води потребну медицинску документацију, фактурише извршене услуге.

 

Поред општих услова предвиђених законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове: средње образовање. Додатна знања/испити/искуство гласи: стручни испит, лиценца и најмање 6 месеци радног искуства у звању медицинска сестра/техничар.

 

Пријаве на оглас се могу поднети лично у секретаријату Дома здравља Апатин, Нушићева бб, Апатин,  сваког радног дана од 08 до 13 часова или послати препоручено поштом на адресу: Дом здрављa Апатин, Апатин, Нушићева бб  са назнаком „За оглас“.

Уз пријаву са доказима о испуњавању услова кандидати достављају личну и радну биографију.

Уз пријаву се подносе у зависности од радног места: оверена фотокопија дипломе – уверења о завршеној школи, оверена фотокопија  уверења о положеном стручном испиту, оверена фотокопија лиценце, потврда о радном искуству.Овера фотокопије докумената не може бити старија од 6 месеци.

  

Оглас се објављује на огласној табли НСЗ – Филијала Сомбор, организациона јединица Апатин, веб сајту Министарства здравља Републике Србије и огласној табли Дома здраља Апатин.

Оглас остаје отворен 8 дана и важи до 13.11.2019. године.  

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

 

 

 

д и р е к т о р,                               

Ракетић др Бранислав