Општа болница Лесковац

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 106/2018), члана 22. Статута Опште болнице Лесковац, Кадровског плана за Општу болницу Лесковац за 2018. годину број 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године, директор Опште болнице Лесковац расписује

 

Ј А В Н И  О Г Л А С

 

1.

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, РАДИ ЗАМЕНЕ ОДСУТНОГ ЗАПОСЛЕНОГ, са пуним радним временом, за обављање послова:

 

Домар/мајстор одржавања / руковалац парних котлова Одсека за грејање Службе за техничке и друге послове – 1 извршилац;

 

2.

Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:

Средње образовање и положен стручни испит за рад са судовима под притиском.

 

3.

            Као доказ о испуњености услова за пријем у радни однос кандидати су дужни да доставе:

  1. Пријаву на оглас потписану од стране кандидата, са контакт телефоном, адресом становања и е-mail адресом;
  2. Кратку биографију кандидата;
  3. Оверену фотокопију дипломе/уверења о завршеној школи;
  4. Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту за рад са судовима под притиском.

 

4.

Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.

            Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се поштом на адресу: Општа болница Лесковац, Лесковац, Светозара Марковића 110, или се непосредно предају у Одељењу за правне послове Опште болнице Лесковац (сутерен Болнице), са назнаком «за оглас за пријем у радни однос».

            Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.

           

 

ДИРЕКТОР

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ

др Небојша Димитријевић