Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице број 0107 бр 13175                   од  04.11.2019 .год., Здравствени центар Ужице расписује

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на замену радника на дужем одсуству због боловања

       

 

  

          ОЈ Општа болница Ужице

  1. Медицинска сестра техничар у хемодијализи ............................................ 1 извршилац

 

         ОЈ Општа болница Ужице Истурено одељење у Пожеги

  1. Медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима ........... 1 извршилац

 

         

          

Услови за заснивање радног односа

  • За радна места медицинска сестра техничар у хемодијализи и медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима  – IV степен стручне спреме,завршена медицинска школа,смер медицински   техничар , положен стручни испит и важећа лиценца

 

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:

  • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
  • Оверену фотокопију дипломе о завршеном  одговарајућој школи  
  • Оверену фотокопију важеће лиценце
  • Оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту
  • Кратку биографију

 

Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Поднета документа неће се враћати.

 

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић