Дом здравља ,,Даница и Коста Шамановић,,Кнић

На основу Одлуке директора Дома здравља ,,Даница и Коста Шамановић,, Кнић број: 02-635/2019 од 30.10.2019.године, расписује се следећи

ОГЛАС

За пријем у радни однос на одређено време, ради замене одсутног радника до повратка са дужег одсуства, са пуним радним временом

1.Назив посла: Лабораторијски техничар

Опис посла:

Узима узорке биолошког материјала за хематолошке и биохемијске анализе у лабораторији и на терену, припрема узорке, реагенсе, подлоге и опрему за микробиолошка и биохемијска испитивања ,ради на  хематолошким и биохемијским анализаторима, припрема, одржава и врши контролу  исправности лабораторијске опреме, води потребну медицинску документацију, учествује у изради конкурсне документације у јавним набавкама лабораторијског материјала, правилно одлаже медицински отпад. Обавља и друге послове по налогу руководиоца.

Услови:

1.Средње образовање: Завршена медицинска школа лабораторијског смера

2.Положен стручни испит

3.Лиценца за рад издата од надлежне коморе.

4.Најмање шест месеци радног искуства у звању лабораторијски техничар.

 

Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе: пријаву на оглас са биографијом, оверену фотокопију дипломе о завршеној медицинској школи лабораторијског смера, оверену копију уверења о положеном стручном испиту  и оверену копију лиценце или решења о упису у именик коморе.  

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе запошљавања. Пријаве се подносе лично или поштом на адресу : Дом здравља ,,Даница и Коста Шамановић,, 34240 Кнић.

 

 

ДИРЕКТОР

Др Радомир Ерић