Завода за јавно здравље Врање

На основу чл. 22 Статута Зaвода за јавно здравље Врање, члана 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гл. РС 106/18), у складу са Закључком Министарства здравља, Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава број 112-01-989/2019-02 и Одлуком в.д. директора број 05-4577/19-05 од 28.10.2019.године, расписује се

 

О Г Л А С

За пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом

 

Дипломираног правника – 1 извршилац

 

Услови:

- завршен Правни факултет;

- положен правосудни испит ;

- најмање три године радног искуства у струци након положеног правосудног испита;

- положен стручни испит за службеника за јавне набавке;

- најмање три године радног искуства на пословима јавних набавки.

 

Опис послова: према Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у ЗЗЈЗ Врање.

Заинтересовани  кандидати су дужни да поред пријаве на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и контакт адресом доставе и:

-Очитане податке са личне карте;

-Оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених;

-Оверену фотокопију уверења о држављансту РС (не старијег од  6 месеци);

-Уверење надлежног Основног и Вишег суда да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од 6 месеци);

-Уверење Министарства унутрашњих послова да кандидат није осуђиван (не старије од 6 месеци);

-Оверену фотокопију дипломе о завршеном Правном факултету;

-Оверену фотокопију уверења о положеном правосудном испиту;

- Оверену фотокопију уверења о положеном испиту за службеника за јавне набавке;

- Доказ о радном  искуству у струци након положеног правосудног испита;

- Доказ о радном искуству на пословима јавних набавки.

 

 

  • Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање у публикацији  „Послови“.
  • Оглас ће бити објављен и на интернет страници Министарства здравља.
  • Пријаве на оглас доставити у затвореној коверти служби за правне и економско – финасијске послове  Завода за јавно здравље Врање, или поштом на адресу: Јована Јанковића Лунге бр. 1, 17500 Врање, са назнаком „Пријава на оглас – дипломирани правник“.
  • Кандидати који не буду изабрани биће обавештени у складу са Законом.
  • Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.
  • Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на неодређено време пре закључења Уговора о раду биће дужан да достави лекарско уверење о општој здравственој способности.
  • Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

 

 

в.д. директора

др Светлана Стојановић