Општа болница Крушевац

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, и одлуке в.д. директора бр. 6095/12 од 30.10.2019.год., в.д.директор Опште болнице Крушевац, расписује

 

О Г Л А С

За пријем у радни оснос на одређено време

За радно место- послове:

 

1.  Доктор медицине за рад у Служби за пнеумофтизиологију Опште болнице Крушевац,

– 1 извршилац на 3 (три) месеца због повећаног обима посла

Услови: Медицински факултет, VII-1 степен,

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

2. Медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима за рад у Служби за интерну медицину Опште болнице Крушевац

 1 извршилац на 3 (три) месеца због повећаног обима посла

Услови: Средња медицинска школа општег смера IV  степен

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

 1. 3. Медицинска сестра / техничар у амбуланти за рад у Одсеку за максилофацијалну хрургију у Служби за оториноларингологију Опште болнице Крушевац

– 1 извршилац на 3 (три) месеца због повећаног обима посла

Услови: Средња медицинска школа општег смера, IV степен

-  стручни испит

- лиценца

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

 1. 4. Медицинска сестра / техничар на осталим болничким одељењима за рад у Одсеку за стандардну негу у Служби за урологију Опште болнице Крушевац

– 1 извршилац на 3 (три) месеца због повећаног обима посла

Услови: Средња медицинска школа општег смера, IV степен

-  стручни испит

- лиценца

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

5.  Возач санитетског возила у болничким установама за рад у Oдсеку за санитетски транспорт пацијената у Служби пријема и збрињавања ургентних стања Опште болнице Крушевац

– 1 извршилац на 6 (шест) месеци због повећаног обима посла

Услови: Средња школска спрема

- возачка дозвола Б категорије.

 Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

6. Референт за правне, кадровске и административне послове-архивар за рад у на Одељењу за правне, кадровске и опште послове Службе за правно и економско финансијске  послове Опште болнице Крушевац,

 1 извршилац на 3 (три) месеца због повећаног обима посла

Услови: Средња школска спрема, IV степен стручне спреме

- знање рада на рачунару;

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

 1. 7. Инжењер инвестиционог и техничког одржавања и одржавања уређаја и опреме за рад у Одељењу за техничке и инвестициопне послове у Служби за техничке, помоћне и друге сличне послове Опште болнице Крушевац

– 1 извршилац на 3 (три) месеца због повећаног обима посла

Услови: на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; грађевинске, електротехничке или машинске струке

- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године грађевинске, електротехничке или машинске струке

 VII – 1 степен стручне спреме

- знање рада на рачунару;

- положен одговарајући стручни испит из области рада, у складу са законом

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

 

Заинтересовани кандидати подносе

 

 

За радна места бр.1 до 4 :

 • молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном,
 • оверену фотокопију дипломе,
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),
 • oверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа

            За радно место бр. 5 :       

 • молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном,
 • оверену фотокопију дипломе,
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована)
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),
 • фотокопију возачке дозвале, односно очитане податке

            За радно место бр. 6 :       

 • молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном,
 • оверену фотокопију дипломе,
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована)
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),
 • изјаву или доказ о познавању рада на рачунару

  

  За радно место бр. 7 :                 

 • молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном,
 • оверену фотокопију дипломе,
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),
 • изјаву или доказ о познавању рада на рачунару

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

Рок за подношење пријава 8 дана од дана објављивања у огласима у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду.

Оглас објављен и на web сајту Министарства здравља Републике Србије.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

 

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком "за оглас" са називом и редним бројем радног места за које се конкурише, а на адресу :

Општа болница Крушевац,

улица Косовска бр. 16,

37000 Крушевац.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ КРУШЕВАЦ

Прим. мр сци. мед. Весна Стевић Гајић

специјалиста опште медицине