Завод за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију „Проф. др Цветко Брајовић“, Београд

На основу члана  7. 8. и 9.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је  оснивач Република Србија , аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе  ( „Сл. гласник РС“ број  106/2018), Одлуке в. д. директора Завода  за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију “Проф. др Цветко Брајовић“ дел. бр. 2603 од 12. 11. 2019. године, а у складу са Кадровским планом Завода за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију „проф.др Цветко Брајовић“ за 2019. годину број 112-01-607/2019-02 од 23.10. 2019. године и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава  51 број: 112-7568/2019 од 26. јула 2019. године, 

Завод за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију „Проф.др Цветко Брајовић“

 

Расписује :

 

О  Г  Л  А  С

 

За пријем у радни однос на неодређено време, на пословима :

     

  Дипломирани дефектолог – логопед  – два  извршиоца, 

 

Услови за заснивање радног односа:

 

Завршен  Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, студијски смер Логопедија

 

Опис послова : Утврђен Правилником о  организацији и систематизацији послова Завода за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију „Проф. др Цветко Брајовић“.

 

Заинтересовани кандидати подносе:

 

-  Пријаву на оглас са кратком  биографијом,

-  Оверену фотокопију уверења или дипломе о завршеном   Факултету  за специјалну едукацију и рехабилитацију, студијски смер Логопедија

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа  на порталу Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља Републике Србије

 

Пријаву на оглас доставити на адресу Завода за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију „Проф. др Цветко Брајовић“,  Београд, Краља Милутина број 52, лично или путем поште.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће  бити разматране.

 

 

В.Д.   ДИРЕКТОРА

Др Љиљана Аврамовић