Дом здравља Нови Кнежевац

На основу члана  6. Kолективног уговора Дома здравља Нови Кнежевац („бр. 01-02/5 од 03.06.2019) и члана 19. тачка 4. Статута Дома здравља Нови Кнежевац, директор Дома здравља Нови Кнежевац,  Директор Дома здравља Нови Кнежевац расписује:

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос на одређено време

 

  1. Спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге, на одређено време са пуним радним временом…......1 извршилац

 

 Услови за заснивање радног односа:

   

     - Основно образовање

 

 

 

Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију:

  • пријаву на оглас са кратком биографијом
  • фотокопију личне карте
  • уверење о држављанству
  • оверену фотокопију дипломе о завршеном Основном образовању

 

 

            Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом.

            Рок за пријављивање на јавни оглас је 8 дана од објављивања огласа у листу “Послови” Националне службе за запошљавање и званичној веб страници Министарства здравља Републике Србије.        Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

            Кандидат је дужан да приликом заснивања радног односа достави лекарско уверење о способности за рад.

 

            Пријаве са траженом документацијом слати на адресу : Дом здравља Нови Кнежевац, ул. Краља Петра I Карађорђевића бр.85, 23330 Нови Кнежевац са назнаком “ ЗА КОНКУРС-НЕ ОТВАРАТИ”.

 

 

Директор Дома здравља Нови Кнежевац

др Рената Миклош