Kliničko bolnički centar “Zvezdara”

Na osnovu  Zakona o radu  ( Sl glasnik br. 75/2014, 113/2017 ), člana 5.-14. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija (''Sl. glasnik RS'' br. 1/2015.), člana 23. Statuta, a na osnovu Saglasnosti Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava  sredstava   Zaključka   51   broj: 112-9724/2019 od 27.09.2019. godine i Odluke VD direktora Kliničko bolničkog centra „Zvezdara“ od 05.11.2019. godine donosi odluku o raspisivanju

 

Javnog oglasa

za prijem u radni odnos 

 

 

 1. PET IZVRŠIOCA ZA RADNO MESTO MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR – OPŠTEG SMERA U KLINIČKO BOLNIČKOM CENTRU „ZVEZDARA“

 

 1. DVA IZVRŠIOCA ZA RADNO MESTO VIŠA MEDICINSKA SESTRA – OPŠTI SMER U KLINIČKO BOLNIČKOM CENTRU „ZVEZDARA“

 

 1. JEDAN IZVRŠILAC ZA RADNO MESTO SPREMAČ/SPREMAČICA PROSTORIJA U KOJIMA SE PRUŽAJU ZDRAVSTVENE USLUGE U KLINIČKO BOLNIČKOM CENTRU „ZVEZDARA“

 

USLOVI: pod rednim brojem 1:

 • Srednje obrazovanje
 • Stručni ispit
 • Licenca
 • Najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju

         pod rednim brojem 2:

 • Visoko obrazovanje:
 • Na strukovnim studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;
 • Na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po poropisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine

 

 • Stručni ispit
 • Licenca
 • Najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju

pod rednim brojem 3:

 • Osnovno obrazovanje
 • Najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju

       

Kao dokaz o ispunjenosti uslova kandidati su obavezni da  uz prijavu dostave:

 • prijavu na oglas sa kratkom biografijom I navedenom adresom I kontakt telefonom (po mogućstvu I elektronska adresa),
 • overenu fotokopiju diploma o stečenoj stručnoj spremi,
 • overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu,
 • overenu fotokopiju dozvole za rad – licence izdate od strane nadležne komore (ili rešenja nadležne komore o postojanju uslova za izdavanje licence),
 • original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja, ugovori ili drugi akti kojima se dokazuje na kojm poslovima, sa kojom stručnom spremom I u kom vremenskom period je stečeno radno iskustvo)

a u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa u oglasnim novinama Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi“, na adresu:

KLINIČKO BOLNIČKI CENTAR “ZVEZDARA”

11000 B E O G R A D

Ul. Dimitrija Tucovića 161

Sa naznakom: “Za konkurs radi prijema u radni odnos”

Neblagovremene i nepotpune prijave na oglas neće biti uzete u razmatranje. Učesnici u oglasu pismeno će biti obavešteniPrijave dostaviti na adresu:  Kliničko bolnički centar „ Zvezdara“,  Dimitrija Tucovića   br. 161, sa naznakom: ''Za javni oglas'' ili predati lično u arhivi Kliničko bolnički centar „ Zvezdara“,  Dimitrija Tucovića   br. 161.

                        

                                                                                                            

D i r e k t o r

KBC „ Zvezdara“

Prof. dr Petar Svorcan