Дом здраља Апатин

На основу одредаба члана 7. Колективног уговора за Дом здравља Апатин број: 01-115/2019 од 21.02.2019. године, а у вези са Кадровским планом за Дом здравља Апатин за 2018. годину број: 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године, директор Дома здравља Апатин расписује:  

 

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос нa одређено време

 

 

 

  1. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ– изабрани лекар - 1 (један) извршилац са пуним радним временом, на одређено време до 6 (шест) месеци за рад у Здравственој станици Пригревица. Опис посла:

Директно прима задатке од шефа  Здравствене  станице  Пригревица  и њему одговара за извршење истих.

Обавља све потребне лекарске  прегледе у Здравственој станици Пригревица, а по потреби и на терену.

По потреби упућује пацијенте на друге консултативне, специјалистичке, рентгенске и лабораторијске прегледе и на болничко лечење.

Упућује на бањско климатско лечење по предлогу специјалисте.

Отвара контролише и прати боловања, попуњава пријаве о несрећи на послу, пријаве заразних болести, професионалних оболења, малигних оболења, реуматске грознице, дијабета и психоза.

Издаје налоге за давање ињекција и вакцина.

Издаје налоге за поливалентне патронажне сестре.

Даје налог медицинској сестри за кућно лечење.

Даје налог за узимање лабораторијског материјала и других потребних анализа.

Даје налог за превоз болесника санитетским возилом.

Даје налог за протетска помагала.

Обавезан је бити у приправности према распореду ван редовног радног времена ноћу, на дане седмичног одмора и празника.

Издаје посебне рецепте за токсико-маногеним дејством.

Попуњава извештај о пружању прве помоћи настрадалим у саобраћају, тучи и другим несрећама (ван посла).

Обавља контролне прегледе.

Обавља лекарски преглед са обрадом за упућивање на лекарску и инвалидску комисију.

Обавља лекарске прегледе у циљу утврђивања смрти и издавања потрврде о смрти, вођењу књиге умрлих.

Обавља мање хируршке интервенције.

Врши стручни надзор рада медициских сестара у превијалишту и картотеци.

 

 

     Поред општих услова предвиђених законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:

      Високо образовање:

  • на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; - на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

      Додатна знања, испити, искуство: стручни испит, лиценца, најмање 6 месеци радног искуства у звању

доктора медицине.

                                                                                                                                                                                                                                                                              

Пријаве на оглас се могу поднети лично у секретаријату Дома здравља Апатин, Нушићева бб, Апатин,  сваког радног дана од 08  до 13 часова или послати препоручено поштом на адресу: Дом здрављa Апатин, Апатин, Нушићева бб  са назнаком „За оглас“.

Уз пријаву са доказима о испуњавању услова кандидати достављају личну и радну биографију.

Уз пријаву се подносе у зависности од радног места: оверена фотокопија дипломе, оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту, оверена фотокопија лиценце и потврда о радном искуству.

Овера фотокопије докумената не може бити старија од 6 месеци.

  

Оглас се објављује на огласној табли НСЗ – Филијала Сомбор, организациона јединица Апатин, веб сајту Министарства здравља Републике Србије и огласној табли Дома здраља Апатин.

Оглас остаје отворен 8 дана и важи до 21.11.2019. године.  

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

 

 

д и р е к т о р,                               

Ракетић др Бранислав