Градски завод за јавно здравље, Београд

На основу члана 31. Закона о раду („Сл. Гласник РС“ бр. 24/2005,61/2005, 54/2009,32/2013 и 75/2014), члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (,,Службени гласник Р.С.“ број 106/2018), члан 21. Статута Градског завода за јавно здравље, Београд, а у складу са Закључком 51 бр.112-8490/2019 од 28.08.2019.године, Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и Одлуке директора Градског завода број V-5-5783/1 од 14.11.2019 године, расписује се:

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

 

I

Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом:

 

 

 1. 1. Један ( 1 ) извршилац на радно место ЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИК – АНАЛИТИЧАР У ЕКОТОКСИКОЛОШКОЈ ЛАБОРАТОРИЈИ, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију, због повећаног обима посла до четири месеца.

 

- Опис посла: самостално обавља анализе узорака вода, седимента, земљишта, отпада, ваздуха, хране и предмета опште употребе; учествује у раду стручних мултидисциплинарних тимова; ради са савременом инструменталном опремом; учествује у обради података и изради извештаја, елабората и студија; прати савремена достигнућа у области санитарне хемије; предлаже и уводи нове методе испитивања; врши контролу узимања узорака; обавља едукацију кадрова; надзире рад лабораторијских техничара; примењује документа система менаџмента у складу са надлежностима; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека и начелника Лабораторије.

 

- Услови:

 

 • Високо образовање:

            -на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

            -на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 • Стручни испит у складу са законом

 

- Додатни услов:

 • Претходно радно искуство на истим или сличним пословима ће се сагледати као предност.

(Претходно радно искуство на истим или сличним пословима ће се сагледати као предност.

Претходно радно искуство за испитивање хемијских и физичко-хемијских особина намирница,Практично лабораторијско искуство за самостално испитивање намирница применом  класичних аналитичких метода: електрохемија, спектрофотометрија, колориметрија, рефрактометрија, полариметрија, гравиметрија, Практично лабораторијско искуство за самостално испитивање намирница применом јонске хроматографије, Имунохемијске технике (анализа алергена и других протеина и малих молекула): ELISA, дот-блот, имуно-хроматографске техинке Искуство у примени стандарда ISO 17025, валидација метода, QC/QA, учешће у међулабораторијским испитивањима и ПТ-у; Претходно радно искуство за испитивање хемијских и физичко-хемијских особина воде за пиће, минералне, стоне, базенске и отпадне воде, Практично лабораторијско искуство за самостално испитивање веде применом  класичних аналитичких метода: волуметрија, електрохемија, спектрофотометрија, колориметрија, гравиметрија, Практично лабораторијско искуство за самостално испитивање анјона и катјона у води  и другим матриксима животне средине применом хроматографске технике: јонска хроматографија, одређивање Укупног оргаског угљеника (TOC), Искуство у примени стандарда ISO 17025)

 

 • Пожељно је доставити изјаву установе у којој је кандидат стекао искуство у раду за горе наведене допунске услове.

 

- Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе фотокопије( неоверене) следећих докумената:

 • диплому/уверење  о завршеном факултету;
 • уверење/потврда  о положеном стручном испиту у складу са законом;
 • извод из матичне књиге рођених и венчаних (ако је дошло до промене презимена);
 • уверење о држављанству;
 • фотокопију/очитану личну карту;
 • потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом.

 

 

II

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

 

 

III

 

Рок за подношење пријава је 8 ( осам ) дана од дана објављивања огласа на интернет порталу Националне службе за запошљавање.

Оглас ће такође бити објављен и на интернет порталу Министарства здравља.

Пријаву са документацијом (у затвореној коверти) доставити поштом или лично (Архива Завода) на адресу:

Градски завод за јавно здравље, Београд, Булевар Деспота Стефана 54а – Одељење за правне послове са назнаком “Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место (навести назив радног места као и Центар односно Јединицу у којој се то радно место налази). Обавезно навести име и презиме.

Непотпун и неблаговремене пријаве, као и пријаве које не садрже горе тражене податке неће се разматрати.

Достављена документа се не враћају.

Одлука о избору кандидата ће бити објављена на сајту Градског завода за јавно здравље, Београд www.zdravlje.org.rs у делу Огласи и неће се достављати учесницима јавног огласа.

 

 

ДИРЕКТОР ГРАДСКОГ ЗАВОДА

ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ, БЕОГРАД

Проф. др Душанка Матијевић