Дом здравља Кањижа

На основу члана 24. Закона о раду(сл.гл.РС 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014 )на основу члана 7  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија и на основу члана 8 Колективног уговора Дома здравља Кањижа, директор Дома здравља Кањижа Каролина Ђолаи, у предмету одлучивања о расписивању јавног огласа, дана  14.11.2019. године  расписује:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос на следеће радно место:

 

 

  1. Један (1) возач санитетског возила, на одређено време најдуже до годину дана,због повећањa обима посла

 

  1. Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом.

    Потпунoм пријавом сматра се пријава која садржи:
  • пријаву на оглас са кратком биографијом
  • фотокопија личне карте
  • уверење о држављанству
  • оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи смер саобраћајна или аутомеханичар (III или IV степен стручне спреме)
  • фотокопија возачке дозволе „Б“ категорије
  • уверење да није био кажњен или се не води  поступак против кандидата, због саобраћајног прекршаја, одузимање дозволе итд.


Пожељно је познавање српског и мађарског језика од стране кандидата, као и стално пребивалиште у Кањижи.

Рок за пријављивање на јавни оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Дома здравлја Кањижа и на сајту Министарство здравља. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Рок у коме кандидат мора бити обавештен о избору не може бити дужи од 16 дана.

Изабрани кандидат заснива радни однос са 07. децембра 2019. године.

Kандидат је дужан да приликом заснивања радног односа достави лекарско уверење о способности за рад.

Пријаве треба послати на адресу: Дом здравља Кањижа, ул. Карађорђева бр. 53, 24420 Кањижа, са назнком:

„ ЗА КОНКУРС – НЕ ОТВАРАТИ“

 

Директор Дома здравља Кањижа