Општа болница Мајданпек

На основу члана 7, 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 106/2018) , члана 21. Статута Опште болнице Мајданпек, датом сагласношћу Комисије за кадрове здравствених установа број 06-00-63-8/2019-02 од 18.09.2019.године, а у складу са Кадровским планом Опште болнице Мајданпек за 2018.годину,

 

 

ОПШТА БОЛНИЦА МАЈДАНПЕК

расписује

 

О Г Л А С

за пријем у радни однос на одређено време до 24 месеца, са пуним радним временом

 

I

            За радно место:

 • Медицинска сестра/техничар – 2 (два) извршиоца – виша или средња стручна спрема

 

II

Поред општих услова прописаних Законом о раду ("Службени гласник РС" бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), кандидат треба да испуњава и следеће услове:

- завршена виша стручна спрема здравствене струке (на основним студијама првог степена (струковне / академске) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године), или

- завршена средња стручна спрема здравствене струке,

- поседовање лиценце за рад (или решење надлежне коморе о постојању услова за издавање лиценце).

- положен стручни испит за наведено звање;

- најмање 6 месеци радног искуства у наведеном звању.

 

III

Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа:

 • Пријаву на оглас са кратком биографијом (са наведеном адресом и контакт телефоном);
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној школи;
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту за медицинску сестру/техничара;
 • Оверену фотокопију лиценце или решење о упису у комору медицинских сестара и здравствених техничара Србије;
 • Уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци);
 • Оверену фотокопију Извода из матичне књиге рођених / венчаних ако је дошло до промене презимена (не старије од 6 месеци);
 • Доказ о радном искуству (фотокопија уговора о раду, потврда о радном стажу, фотокопија радне књижице)
 • Доказ да кандидат није под истрагом и да се против њега не води кривични поступак (уверење издаје суд);
 • Доказ да кандидат није осуђиван (уверење издаје МУП),
 • Фотокопију/очитану личну карту.

 

IV.

Рок за пријављивање на оглас је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање и сајту Министарства здравља Републике Србије (напомена у погледу рачунања рокова, дан када је обавештење извршено, односно дан у који пада догађај од ког се рачуна трајање рока, не урачунава се у рок, већ се почетак рока рачуна од првог наредног дана, а уколико последњи дан рока пада на дан у коме установа не ради, рок истиче кад протекне први наредни радни дан) .

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

У случају већег броја пријављених кандидата, може бити обављен разговор са кандидатима из ужег избора, ради добијања додатних информација које могу бити битне за доношење одлуке о пријему.

 

Обавештење о избору кандидата, кандидатима ће бити достављено у року од 30 дана од дана доношења одлуке о избору.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

 

Пријаву са документацијом са назнаком „Пријава на оглас“ доставити лично или на адресу:

Општа болница Мајданпек

Капетанска 30

19250 Мајданпек

 

 

ВД ДИРЕКТОРА

Др мед. спец.Никола Стефановић, 

специјалиста интерне медицине