Завод за здравствену заштиту студената Ниш

На основу члана 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединице локакне самоуправе (Сл. Гл. РС бр. 1/2015), одредби Правилника о раду Завода за здравствену заштиту студената Ниш, Одлуке Директора Завода за здравствену заштиту студената Ниш бр. 2857 од 12.11.2019. године, расписује се

 

ОГЛАС

 

за пријем у радни однос

 

за обављање послова:

- Медицинска сестра- техничар општег смера, број извршилаца 1, на одређено време ради замене привремено одсутног радника због боловања, а најкасније до повратка запосленог радника са боловања,

за које су Законом, односно Правилником о организацији и систематизацији послова послодавца утврђени следећи услови:

Средње образовање

 • завршена средња медицинска школа – општи смер,
 • положен стручни испит,
 • поседовање лиценце за рад,
 • најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре

 

Заинтересовани кандидати треба да приложе:

 

За радно место  - Медицинска сестра- техничар општег смера:

 

 • пријаву на оглас
 • CV
 • личну карту
 • уверење о држављанству
 • диплому о завршеном средњем образовању
 • уверење о положеном стручном испиту
 • лиценцу за рад
 • додатне сертификате, дипломе и сл. из области послова који су предмет огласа (уколико кандидат поседује).

.

Сва документа (осим дипломе о завршеном одговарајућем образовању) могуће је доставити у виду неоверене копије.

Пријавом на оглас кандидати дају своју сагласност да Завод врши обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана, рачунајући од наредног дана од објављивања на сајту Министрства здравља Републике Србије.

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу:

Завод за здравствену заштиту студената Ниш,

ул. Катићева бр. 29,

18000 Ниш,

са обавезном назнаком „ ЗА ОГЛАС“.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

 

 

Завод за здравствену заштиту  студената Ниш

Директор

Др Радомир Пешић