Завода За Хитну Медицинску Помоћ У Београду

На основу члана 22. Статута Градског завода за хитну медицинску помоћ у Београду, доносим

 

 

 

О Д Л  У К У

о поништењу дела јавног огласа за заснивање радног односа на неодређено време

 

Поништава се део јавног огласа објављеног дана 08.11.2019. године, на сајту Националне службе за запошљавање и сајту Министарства здравља, и то послови под редним бројем 1. ВСС радник, за рад  на пословима помоћника директора Служби немедицинске делатности у Градском заводу за хитну медицинску помоћ у Београду.

Разлог за делимично поништење конкурса су уочене неправилности у тексту конкурса, који се односи на услове за заснивање радног односа.

Остали део јавног огласа остаје неизмењен.

 

 

ДИРЕКТОР ЗАВОДА

Прим.др Горан Чолаковић