Специјална болница „Свети Сава“ Београд

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл. Гласник РС, рб 106/2018), Закључка 51 Број: 112-7568/2019 oд 26.07.2019. године, Закључка бр. 51 бр. 112-9724/2019 од 27. септембра 2019. године, Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање пријемом у радни однос на неодређено време и у вези са тим,  дописа Министарства здравља РС бр. 112-01-1185/2019-2 од 22.10.2019. године,  као и  указане потребе за заснивањем радног односа на одређено време са пуним радним временом  ради замене запосленог на боловању/неплаћеном одсуству са рада и то, пет извршилаца на радном месту медицинска сестра-техничар до повратка три запослена са боловања, (Невена Трифуновић, Анђела Понорац, Јасна Марков и Ивана Манић Петровић) и један запослени са неплаћеног одсуства са рада, (Радовановић Јована) и један извршилац на радном месту лабораторијски техничар до повратка  запослене са боловања, (Барбара Штековић), Одлуке Директора бр. 03/3828 од 30.10.2019. године, расписује се

 

О Г Л А С

за пријем у радни однос

 

I

  • Један извршилац на неодређено време, са пуним радним временом,

      за обављање послова:

  • Доктор медицине –

         за које су Правилником о организацији и систематизацијипослова послодавца

         утврђени следећи услови:

- ВСС медицински факултет,

- стручни испит,

- лиценца.

 

      2) Три извршиоца на неодређено време, са пуним радним временом,

    за обављање послова:

  • медицинска сестра - техничар –

         за које су Правилником о организацији и систематизацији радних места,

         утврђени следећи услови:

- ССС медицинска школа,

- стручни испит,

                           - лиценца.

 

3) Пет извршилаца на одређено време до повратка запосленог са боловања/неплаћеног

    одсуства са рада, са пуним радним временом, за обављање послова:

  • медицинска сестра - техничар –

         за које су Правилником о организацији и систематизацији радних места,

         утврђени следећи услови:

- ССС медицинска школа,

- стручни испит,

                                 - лиценца.

  

 4) Један извршилац  на одређено време до повратка запосленог са боловања,  са пуним

      радним временом,  за обављање послова:

  • лабораторијски техничар –

      за које су Правилником о организацији и систематизацији радних места,

      утврђени следећи услови:

- ССС медицинска школа,

- стручни испит,

                                 - лиценца.

  

 

II

Сваки кандидат је дужан уз пријаву на оглас приложи и следећу документацију у фотокопији:

  • Диплома о завршеној траженој школи,
  • Уверење о положеном траженом сручном испиту,
  • Лиценца издата од надлежног органа,
  • Кратка биографија са адресом и контакт телефоном. .

 

III

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у новинама „Послови“, Нациооналне стужбе за запошљавање.

Пријаве се подносе поштом на адресу Болнице, Београд, Немањина бр. 2.

Пријаве поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање

 

 

ДИРЕКТОР

Dr Mилан Савић