Завод за јавно здравље Зрењанин

На основу члана 7. и 8. Колективног уговора код Завода за јавно здравље Зрењанин, в.д. директора Завода за јавно здравље Зрењанин, дана 20.11.2019. године, објављује на огласној табли Националне службе за запошљавање Зрењанин и интернет страници Министарства здравља

ЈАВНИ ОГЛАС

за заснивање радног односа на неодређено време

за послове Референта за финансијско-рачуноводствене послове. Извршилац један

 

Опис послова:

 • врши пријем, контролу и груписање улазне и излазне документације и даје налог за финансијско задуживање;
 • води прописане електронске евиденције и обавља електронска плаћања;
 • контролише евидентирање пословних промена у пословним књигама и евиденцијама;
 • прати измиривање обавеза по основу пореза на добит;
 • учествује у изради обрачуна пореза на додату вредност;
 • израђује месечне извештаје о документацији и одговоран је за њихову тачност;
 • ажурира податке у одговарајућим базама;
 • пружа подршку у изради периодичног и годишњег обрачуна;
 • врши рачунску и логичку контролу месечних извештаја, обрађује податке и израђује статистичке табеле;
 • води аналитичку евиденцију купаца и добављача;
 • испоставља профактуре, фактуре и авансне рачуне и врши њихову рачунску контролу;
 • испоставља опомене за неплаћене рачуне и припрема документацију за утужење;
 • врши обрачун камате;
 • обавља и друге послове које може да врши према својој стручној спреми и радној оспособљености.

Услови:

 • средње образовање у трајању од четири године – економске струке;
 • знање рада на рачунару;
 • најмање једна година радног искуства у наведеном звању.

 

Радни однос се заснива на неодређено време.

Радно време износи 40 часова недељно.

Кандидати су дужни да уз пријаву доставе кратку биографију и доказе о испуњењу услова (оверену фотокопију дипломе о завршеној школи, доказ о радном искуству (оригинал или оверена фотокопија), фотокопију личне карте, оверену фотокопију извода из матичне књиге венчаних у случају промене презимена).

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду, дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на пословима референта за финансијско-рачуноводствене послове.

Рок за подношење пријава је осам дана од дана објављивања на огласној табли Националне службе за запошљавање Зрењанин.

Приложена документација неће се враћати кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве ће се одбацити.

 

Пријаве доставити на адресу:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊАНИН

Зрењанин, Др Емила Гаврила бр. 15

 

в.д. директора

мр сци. мед. др Здравко Ждрале