Општа болница Ћуприја

На основу члана 7-9.Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Сл.гласник РС бр.106/18, Кадровског плана донетог од стране Министра здравља за Општу болницу Ћуприја за 2018. годину, бр. 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године, Правилника о организацији и систематизацији послова Опште болнице Ћуприја и члана 23. Статута Опште болнице Ћуприја и Одлуке директора бр.14621 од 20.11.2019. године, Општа болница Ћуприја, расписује

        

                                                

Ј А В Н И   О Г Л А С

 

За пријем у радни однос на одређено време, са пуним радним временом, због повећаног обима посла, док траје потреба, а најдуже до 6 месеци, за послове:

 

 

  1. Медицинске сестре/техничара на осталим болничким

           одељењима………………………………………………….2 извршиoца

 

Стручна спрема/образовање-средња медицинска школа –општег смера

Опис послова : Обавља послове медицинске сестре/техничара у складу са својом стручном спремом и правилима струке, предвиђене нормативним актима Установе за радно место на које ће по пријему у радни однос бити распоређен/а.

Поред општих услова предвиђених Законом кандидати треба да испуњавају и посебне услове које доказују наведеном документацијом.

          Кандидати  за радно место медицинске сестре/техничара на осталим болничким одељењима су дужни да уз пријаву доставе:     

   - оверену фотокопију доказа о завршеној медицинској школи

   - оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

   - оверену фотокопију лиценце издате од надлежног органа или Решење о упису у Комору,

   - фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте 

   - кратку биографију са адресом и контакт телефоном,

 

 

 

             Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање у Ћуприји.

             Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Општа болница Ћуприја, Миодрага Новаковића 78, 35230 Ћуприја са назнаком ,,Пријава на конкурс за пријем у радни однос на одређено време – за послове медицинске сестре/техничара на осталим болничким одељењима”.

             Оглас објавити на Wеб сајту Министарства здравља РС и код Националне службе за запошљавање у Ћуприји.

ОГЛАС ВАЖИ ОД 20.11.2019. ДО 28.11.2019.године

            Непотпуне и неблаговремене приспеле пријаве неће се узимати у разматрање.

 

 

в.д.Директор-а

Опште болнице Ћуприја

Др Слободан Гајић