Општа болница Лесковац

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 106/2018), члана 22. Статута Опште болнице Лесковац, Кадровског плана за Општу болницу Лесковац за 2018. годину број 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године, директор Опште болнице Лесковац расписује

 

Ј А В Н И  О Г Л А С

 

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ,

 

 1. у трајању од 24 месеца, са пуним радним временом, за обављање послова:

 

 • Виша медицинска сестра/техничар у операционој сали / инструментар Одсека за рад у операционом блоку и интензивној нези Службе за ортопедију и трауматологију – 1 извршилац;
 • Виша медицинска сестра/техничар у ургентним службама и реанимацији Одсека за опсервацију и лечење ургентних стања Службе за пријем и збрињавање ургентних стања – 1 извршилац;
 • Виша медицинска сестра/техничар у операционој сали/анестетичар Одсека анестезије и реанимације за централну интензивну негу Службе за анестезиологију са реанимацијом – 1 извршилац;
 • Медицинска сестра/техничар у хемодијализи Одсека за нефрологију са перитонеалном дијализом Службе за нефрологију са центром за дијализу – 1 извршилац;
 • Медицинска сестра/техничар на интензивној нези нивоа 2 Одсека за цереброваскуларна обољења - интензивну негу Службе за неурологију – 1 извршилац;
 • Медицинска сестра/техничар у ургентним службама и реанимацији Одсека за ургентни медицински транспорт Службе за пријем и збрињавање ургентних стања – 1 извршилац;
 • Медицинска сестра/техничар у операционој сали/анестетичар Одсека анестезије и реанимације за ортопедију и урологију Службе за анестезиологију са реанимацијом – 1 извршилац;
 • Медицинска сестра/техничар у операционој сали/анестетичар Одсека анестезије и реанимације за оториноларингологију и офталмологију Службе за анестезиологију са реанимацијом – 1 извршилац;
 • Социјални радник у осталим стационарним установама које обављају психијатријску делатност Одељења за болести зависности, гранична стања и неурозе Службе за психијатрију – 1 извршилац;
 • Дефектолог Одсека за дијагностику, психофизички развој и говорне поремећаје Одељења за дечју и адолесцентску психијатрију Службе за психијатрију – 1 извршилац;
 • Кувар/посластичар Одсека за исхрану болесника Службе за техничке и друге послове – 1 извршилац;
 • Техничар одржавања одеће / радник на прању и пеглању веша Одсека за прање и одржавање веша Службе за техничке и друге послове – 1 извршилац;
 • Спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге Одсека за одржавање хигијене Службе за техничке и друге послове – 4 извршиоца;
 • Спремач/спремачица у операционој сали Одсека за одржавање хигијене Службе за техничке и друге послове – 1 извршилац;
 • Возач санитетског возила у болничким установама Одсека за медицински и услужни транспорт Службе за техничке и друге послове – 1 извршилац.

 

 1. у трајању од 18 месецИ, са пуним радним временом, за обављање послова:

 

 • Домар/мајстор одржавања / руковалац парних котлова Одсека за грејање Службе за техничке и друге послове – 1 извршилац.

 

 1. у трајању од 12 месецИ, са пуним радним временом, за обављање послова:

 

 • Медицинска сестра/техничар у здравственим установама са образованим организационим јединицама које обављају психијатријску делатност, које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем и задржавање пацијената без пристанка Одсека за хроничне психозе Одељења за психозе Службе за психијатрију – 1 извршилац;

 

 1. РАДИ ЗАМЕНЕ ОДСУТНИХ ЗАПОСЛЕНИХ, са пуним радним временом, за обављање послова:

 

 • Доктор медицине специјалиста у операционим салама или доктор медицине Одсека за конзервативно лечење Службе за оториноларингологију са максилофацијалном хирургијом – 1 извршилац;
 • Виша медицинска сестра/техничар у гинекологији и акушерству Одсека за лечење патологије трудноће Одељења за перинатологију Службе за гинекологију и акушерство – 1 извршилац;
 • Виша медицинска сестра/техничар у операционој сали / инструментар Одсека за рад у операционом блоку Одељења за ургентна хируршка обољења Службе за општу хирургију – 2 извршиоца;
 • Виша медицинска сестра/техничар у операционој сали/инструментар Одсека за оперативно лечење гинеколошких обољења Одељења за гинекологију Службе за гинекологију и акушерство – 1 извршилац;
 • Виши радиолошки техничар у дијагностици Одсека за контрастну радиодијагностику Службе за радиолошку дијагностику – 1 извршилац;
 • Медицинска сестра/техничар на интензивној нези нивоа 2 Одсека за интензивну негу Одељења за ургентна хируршка обољења Службе за општу хирургију – 1 извршилац;
 • Медицинска сестра/техничар на неонатологији Одсека за здраву новорођенчад Одељења за неонатологију Службе за гинекологију и акушерство – 1 извршилац;
 • Медицинска сестра/техничар на неонатологији Одсека за полуинтензивну негу Одељења за неонатологију Службе за гинекологију и акушерство – 1 извршилац;
 • Медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима Одсека за продужено лечење и рехабилитацију Службе за физикалну медицину и рехабилитацију – 1 извршилац;
 • Медицинска сестра/техничар у гинекологији и акушерству Одсека за испитивање и лечење стерилитета Одељења за гинекологију Службе за гинекологију и акушерство – 1 извршилац;
 • Медицинска сестра/техничар у операционој сали/анестетичар Одсека анестезије и реанимације за гинекологију и акушерство Службе за анестезиологију са реанимацијом – 1 извршилац;
 • Медицинска сестра/техничар у ургентним службама и реанимацији Одсека за ургентни медицински транспорт Службе за пријем и збрињавање ургентних стања – 1 извршилац;
 • Медицинска сестра/техничар у хемодијализи Одсека за специјалистичко-консултативну делатност са дневном болницом Службе за нефрологију са центром за дијализу – 1 извршилац;
 • Возач санитетског возила у болничким установама Одсека за медицински и услужни транспорт Службе за техничке и друге послове – 1 извршилац;
 • Спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге Одсека за одржавање хигијене Службе за техничке и друге послове – 2 извршиоца.

 

2.

Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:

 1. за послове доктора специјалисте оториноларингологије, односно доктора медицине:
 • да има високо образовање - на интегрисаним академским студијама или на основним студијама у трајању од најмање 5 година - медицински факултет и специјалистички испит из оториноларингологије, односно, за доктора медицине, да има високо образовање - на интегрисаним академским студијама или на основним студијама у трајању од најмање 5 година - медицински факултет и стручни испит.
 • да има радно искуство од најмање 1 године у Служби за оториноларингологију (важи и за доктора специјалисту и за доктора медицине);

- Уколико се на оглас јави више кандидата, предност ће имати доктори специјалисти.

 1. за послове више медицинске сестре/техничара:

- да имају завршену високу или вишу медицинску школу општег смера и положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;

 1. за послове више медицинске сестре/техничара у гинекологији и акушерству:

- да имају завршену високу или вишу медицинску школу гинеколошко-акушерског или општег смера и положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;

 1. за послове вишег радиолошког техничара:

- да имају завршену високу или вишу медицинску школу радиолошког смера и положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;

 1. за послове медицинске сестре/техничара општег смера:

- да имају завршену средњу медицинску школу општег смера и положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;

 1. за послове медицинске сестре/техничара у гинекологији и акушерству и неонатологији:

- да имају завршену средњу медицинску школу гинеколошко-акушерског или општег смера и положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;

 1. за послове социјалног радника:

- да имају одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије) или на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;

 1. за послове дефектолога:

 - да имају одговарајуће високо образовање:

- на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

изузетно:

- на студијама првог степена по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

на основним студијама у трајању до три године, по пропису који је уређиво високо образовање до 10. септембра 2005. године и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на снагу ове уредбе и положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;

 1. за послове спремачице:

- да имају завршену осмогодишњу школу и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;

 1. за послове возача санитетског возила:

- да имају средње образовање и возачку дозволу Б категорије и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;

 1. за послове техничара за одржавање одеће/радника на прању и пеглању веша:

- да имају завршену осмогодишњу школу и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;

 1. за послове домара/мајстора одржавања / руковалоца парних котлова:

- да имају средње образовање и положен стручни испит за рад са судовима под притиском и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;

 1. за послове кувара/посластичара:

- да имају средње образовање угоститељске струке и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;

3.

            Као доказ о испуњености услова за пријем у радни однос кандидати су дужни да доставе:

 1. Пријаву на оглас потписану од стране кандидата, са контакт телефоном, адресом становања и е-mail адресом;
 2. Кратку биографију кандидата (CV);
 3. Оверену фотокопију дипломе/уверења о завршеној школи;
 4. Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту (за здравствене раднике и здравствене сараднике);
 5. Оверену фотокопију уверења о завршеној специјализацији (за докторе специјалисте);
 6. Оверену фотокопију доказа о положеном стручном испиту за рад са судовима под притиском (за руковаоце парних котлова);
 7. Фотокопију возачке дозволе (за возаче санитетског возила).

 

4.

Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља Републике Србије.

            Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се поштом на адресу: Општа болница Лесковац, Лесковац, Светозара Марковића 110, или се непосредно предају у Одељењу за правне послове Опште болнице Лесковац (сутерен Болнице), са назнаком «за оглас за пријем у радни однос».

            Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.

            Кандидати који су већ радили на одређено време 24 месеца у Општој болници Лесковац немају могућност пријема у радни однос на одређено време, осим ради замене одсутног запосленог.

 

 

ДИРЕКТОР

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ

др Небојша Димитријевић, с.р.