Дом здравља Раковица

На основу  члана  7 и  8  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединице локалне самоуправе („Сл. гласник РС, број 1/12)   и члана 22 Статута

 

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА

11090 БЕОГРАД

Краљице Јелене број 22

 

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ДО ПОВРАТКА ЗАПОСЛЕНОГ СА ПОРОДИЉСКОГ БОЛОВАЊА И БОЛОВАЊА РАДИ НЕГЕ ДЕТЕТА:

 

-ВИША/ВИСОКА СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА -1 ИЗВРШИЛАЦ У СЛУЖБИ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ОДРАСЛИХ СТАНОВНИКА СА КУЋНИМ ЛЕЧЕЊЕМ, ЗДРАВСТВЕНОМ НЕГОМ И ПОЛИВАЛЕНТНОМ ПАТРОНАЖОМ

-ВИША/ВИСОКА СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-1 ИЗВРШИЛАЦ У КОНСУЛТАТИВНО- СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОЈ СЛУЖБИ

 

КАНДИДАТИ СУ У ОБАВЕЗИ ДА УЗ ПРИЈАВУ ДОСТАВЕ:

-фотокопија дипломе о Вишој медицинској школи/Висока здравствена школа струковних студија,

-фотокопија уверења о положеном стручном испиту,

-фотокопија Решења о упису у Лекарску комору или фотокопије дозволе за рад-лиценце,

-кратка биографија са адресом и контакт телефоном.

 

Рок за подношење понуда је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“.

 

Непотпуне и неблаворемене пријаве се неће разматрати.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа, могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информације и провере стручног знања  који су важни  за доношење одлуке о пријему.

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора, дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

 

Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли поред писарнице у приземљу Дома здравља Раковица, улица Краљице Јелене број 22, Београд.

ПРИЈАВЕ  СЛАТИ ПОШТОМ НА АДРЕСУ:

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА

11090 Београд, улица Краљице Јелене број 22, са назнаком „ЗА ОГЛАС-ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ“

Или лично доставити у писарницу Дома здравља Раковица.

В.Д. ДИРЕКТОР

Прим др Добрила Васић