Дом здравља Раковица

На основу Закључка 51 Број:112-9724/2019 од 27.септембра 2019 године, Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава,   члана  7 и  8  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединице локалне самоуправе („Сл. гласник РС, број 106/2018)   и члана 22 Статута

 

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА

11090 БЕОГРАД

Краљице Јелене број 22

 

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, у Служби за здравствену заштиту одраслих становника са кућним лечењем, здравственом негом и поливалентом патронажом, , на радном месту

 

-МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ-ТЕХНИЧАРА У АМБУЛАНТИ  -1 ИЗВРШИЛАЦ

 

 

КАНДИДАТИ СУ У ОБАВЕЗИ ДА УЗ ПРИЈАВУ ДОСТАВЕ:

-фотокопија дипломе о завршено средњој медицинској школи-општи смер

-фотокопија уверења о положеном стручном испиту,

- фотокопије дозволе за рад-лиценце,

-кратка биографија са адресом и контакт телефоном.

-радно искуство најамње 6 месеци у звању медицинске сестре-техничара, општег смера

 

Рок за подношење понуда је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“.

 

Непотпуне и неблаворемене пријаве се неће разматрати.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа, могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информације и провере стручног знања  који су важни  за доношење одлуке о пријему.

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора, дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

 

Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли поред писарнице у приземљу Дома здравља Раковица, улица Краљице Јелене број 22, Београд.

 

ПРИЈАВЕ  СЛАТИ ПОШТОМ НА АДРЕСУ:

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА

11090 Београд, улица Краљице Јелене број 22, са назнаком „ЗА ОГЛАС“

Или лично доставити у писарницу Дома здравља Раковица.

В.Д. ДИРЕКТОР

Прим др Добрила Васић