Дом здравља Младеновац

На основу члана 131 Закона о здравственој заштити (Службени гласник РС.бр 72/2009,107/2009,88/2010,57/2011,119/2012,45/2013,93/2014 и 106/2015) и 25/19 ,у вези са чл.7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и Закључка Kомисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-9724/2019 od 27.09.2019.године , Дом здравља у Младеновцу расписује оглас за пријем у радни однос:                                                         

1.  ДОКТОРА  СТОМАТОЛОГИЈЕ-

Радни однос се заснива на неодређено време.

УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛА

-Завршен Стоматолошки факултет,                                                                                                                 - Поседовање лиценце за рад                                                                                                                          - Стручни испит                                                                                                                                                     - Познавање рада на рачунару                                                                                                                     - Најмање 3 годинe радног искуства на пословима доктора стоматологије.                                                           КРАТАК ОПИС ПОСЛА:  Превенира, дијагностикује и лечи болести , аномалије и повреде  зуба,уста, вилица и лица, применом принципа и процедура савремене стоматологије, о чему води прописану медицинску документацију , врши систематске и друге прегледе предшколске и школске деце у циљу евидентирања обољења зуба, потпорног апарата зуба , меких ткива и постојања ортодонтних аномалија , поставља дијагнозу и врши терапију, бави се здравствено-васпитним радом , ради на унапређењу оралног здравља жена у току трудноће  и 12 месеци после порођаја , лечи каријес и његове компликације , лечи обољења потпорног апарата зуба , парадентопатије и врши екстракције зуба када је то неопходно . Ради и друге послове по налогу претпоставље-    них.                                   

Кандидати за радно место  достављају:

-Пријаву на оглас са кратком биографијом                                                                                             -Диплому Стоматолошког  факултета у оригиналу или овереној фотокопији

-Оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту

-Решење о лиценци издато од  Стоматолошке  коморе Србије Пријаве се достављају у затвореним ковертама са назнаком ПРИЈАВА НА ОГЛАС- НЕ ОТВАРАТИ,у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији Националне службе за запошљавање-“Послови”, на адресу Дом здравља Младеновац ,ул.Краљице Марије бр.15. Неблаговремене пријаве се неће разматрати.                  

2.ДОКТОР МЕДИЦИНЕ- СПЕЦИЈАЛИСТА, ИЗАБРАНИ ЛЕКАР ЗА ЖЕНЕ

Радни однос се заснива на неодређено време

УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛА

- Високо образовање, на интегрисаним академским студијама , по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.09.2005.године и завршена специјализација из гинекологије у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника , или основним студијама у трајању од најмање 5 година по прописима који су уређивали високо образовање до 10.09.2005.године и завршена специјализација из гинекологије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.                                                                                                                                                  - стручни испит                                                                                                                                       - лиценца                                                                                                                   

- специјалистички испит                                                                                                                                     - пожељно је да кандидати имају завршен курс из колпоскопије , цитологије и УЗ гинекологије и акушерства.

КРАТАК ОПИС ПОСЛА:

Ради послове своје специјалности у ОЈ Дома здравља према распореду послова непосредног руководиоца , учествује у едукацији кадрова, ради на здравственом просвећивању.                                                                                         

За свој рад одговара начелнику службе.                                                                                                      Кандидати за радно место под 2. Достављају:

- Кратку биографију                                                   

- Диплому  Медицинског факултета у оргиналу или фотокопији

-Доказ о завршеној специјализацији из гинекологије и акушерства

- Оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту

- Решење о лиценци издато од надлежне лекарске коморе

Пријаве се достављају у затвореним ковертама на адресу Дом здравља Младеновац , Краљице Марије 15 , са назнаком ,, пријава на конкурс-не отварати “ , у року од 8 дана од дана објављивања у званичној публикацији НСЗ ,, ПОСЛОВИ “.Неблаговремене пријаве неће се разматрати.

3. ВОЗАЧ САНИТЕТСКОГ ВОЗИЛА

Радни однос се заснива на неодређено време

УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛА                                                                                                                        - Средње образовање , возачка дозвола Б категорије

- Пожељно радно искуство од 6 месеци на истим или сличним пословима                                                           КРАТАК ОПИС ПОСЛА

Врши превоз пацијената санитетским возилом , по налогу доктора медицине          Учествује у уношењу и изношењу непокретних болесника у возило као члан екипе или самостално, врши контролу сигналних уређаја на возилу, контролу уља и слично, отклања  једноставније кварове на возилу, као што су замене сијалица , осигурача и сл , води уредно прописану документацију и евиденцију о коришћењу возила , брине о рационалној потрошњи горива и безбедности пацијената  и екипе, одговара за возило и пратећу опрему и резервне делове, стара се да је возило у исправном стању и пријављује кварове.             Обавља послове по налогу руководиоца.

За свој рад одговоран је Начелнику службе, одговорном возачу и главном техничару.

КАНДИДАТИ ЗА РАДНО МЕСТО ДОСТАВЉАЈУ:

-Диплому о стеченом средњем образовању

- Доказ о поседовању возачке дозволе Б категорије

Пријаве на оглас се достављају у затвореним ковертама , на адресу Дом здравља Младеновац , Краљице Марије 15 , у року од 8 дана од дана објављивања у званичној публикацији  НСЗ ,, ПОСЛОВИ “ , са назнаком пријава на оглас – не отварати.               Неблаговремене  пријаве неће се разматрати.                                                                    

 

 

ВД ДИРЕКТОРА

Др Душица Миловановић