Општа болница Кикинда

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („.Сл.гласник РС“ бр 106/2018) а у складу са Кадровским планом за Општу болницу Кикинда за 2018. годину, Министарства здравља Републике Србије бр. 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018..године и Одлуке директора Опште болнице Кикинда бр. 01-14 /55 од  21.12.2019..године, расписује се :

 

 

О  Г  Л  А  С

за пријем у радни однос на одређено време

 

 1. Медицинске сестре-техничара на осталим болничким одељењима  -   1 извршиолац,  одређено време до 6 месеци због повећаног обима послова, са пуним радним временом, за рад  у Служби за општу хирургију
 2. Медицинске сестре-техничара на осталим болничким одељењима  -   1 извршиолац,  одређено време до 6 месеци због повећаног обима послова, са пуним радним временом, за рад  на Одељењу за боолести уха, грла и носа
 3. Медицинске сестре-техничара у операционој сали–1 извршилац на одређено време до 6 месеци због повећаног обима послова, са пуним радним временом за рад у Служби за општу хирургију
 4. Медицинска сестра-техничар у трансфузиологији –1 извршилац на одређено време, са пуним радним временом за рад у Одељењу болничке банке крви – клиничке трансфузиологије ради замене одсутне запослене за време спречености за рад преко 30 дана
 5. Спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге –1 извршиоца на одређено време, у трајању до 6 месеци, са пуним радним временом за рад у Одељењу за хигијену и дистрибуцију хране због повећаног обима послова

 

 

Услови за обављање послова под редним бројевима 1, 2 и 3 завршена средња медицинска школа, положен стручни испит и најмање шест месеци искуства у наведеном занимању и поседовање лиценце.  

Опис послова под редним бројевима 1,  2 и 3: планира и пружа услуге здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о  чему  води  прописану  медицинску  документацију;  обавља  медицинске  мере  код болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације; примењује прописану терапију и контролише узимање лекова; врши припрему болесника и асистира лекару при интервенцијама;  учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента; прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и др. показатеље; припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад; спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција; учествује у набавци потребног материјала; одлаже и уклања медицински отпад на прописани начин;

 

Услови за обављање послова под редним бројем 4– завршена средња медицинска школа, положен стручни испит и најмање шест месеци искуства у наведеном занимању поседовање лиценце и положен специјалистички испит за рад у служби за трансфузију крви..  

Опис послова под редним бројем 4 :врши припрему болесника и асистира лекару при интервенцијама; припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад;спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција;учествује у набавци потребног материјала;одлаже и уклања медицински отпад на прописани начин;спроводи активности на популарисању давалаштва крви и компонената крви;врши дистрибуцију, чување и издавање крви и компонената крвиводи прописану медицинску диокументацијупријављује нежељене догађаје и нежељене реакције врши узорковање биолошког материјала, припрема узорке, и врши биохемијска испитивања;врши пријем, евиденцију и класификацију узорака и обавља припрему узорака за мерење;обавља анализу узорака за мерење;врши узорковање, припрема, одржава и врши контролу исправности лабораторијске опреме;ради на биохемијским и другим анализаторима;изводи лабораторијске анализе биолошког материјала, у складу са номенклатуром  услуга на секундарном и примарном нивоу здравствене заштите

 

Услови за обављање послова под редним бројем 5- основно образовање.

Опис послова под редним бројем 5 :  одржава хигијену просторија и опреме у коме се обавља здравствена делатност; одржава хигијену у административним просторијама; одржава хигијену у заједничким просторијама здравствене установе и околине здравствене установе; врши дезинфекцију просторија и опреме и другог инвентара  односи прљави веш у вешерај и доноси чист и слаже га на зато предвиђено место,  односи све врсте отпада на зато одређено место  у складу са свим важећим процедурама за рувовање отпадом.

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву за послове под редним бројевима   1, 2 и 3 подносе:

 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи;
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • Оверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу)
 • Кратку биографију са адресом и контакт телефоном

Заинтересовани кандидати уз пријаву за послове под редним бројем 4 подносе:

 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи;
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • Оверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу)
 • Оверену фотокопију дипломе о положеном специјалистичком специјалистичком испит за рад у служби за трансфузију крви
 • Кратку биографију са адресом и контакт телефоном

Заинтересовани кандидати уз пријаву за послове под редним бројем  5 подносе:

 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној основној школи;
 • Кратку биографију са адресом и контакт телефоном

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

            Оглас објавити код Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља Републике Србије.

Рок за подношење пријаве на оглас је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Општа болница Кикинда (Кадровска служба) – Ђуре Јакшића 110, 23300 Кикинда с назнаком „ за Оглас“.

 

 

Д и р е к т о р

Опште болнице Кикинда

Др Мирко Стојисављевић