Дом здравља Сокобања

На основу чл 7.Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је Оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и локална самоуправа, Измена измене Кадровског плана Дома здравља Сокобања за 2018 годину број 112-01-200/2018-02 од 06.03.2019 године, и добијене сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно ангажовање код корисника јавних средстава  Министарства здравља Р. Србије број 112-10873/2019 од 30.10. 2019 године, директор Дома здравља Сокобања дана ._________ године, расписује:

О Г Л А С

За  пријем у радни однос на неодређено време

 

А) 2 (два) доктора медицине на неодређено време, за рад у Служби за здравствену заштиту одраслих са одсеком за хмп, кућним лечењем и здравственим амбулантама

Б) 1 (један) доктор стоматологије на неодређено време

В) 1 (један) лабораторијси техничар   на неодређено време.

Г) 1 (један) техничар одржавања информационих система и технологија  на неодређено време

Д (1) једног возача у хмп и санитетског превоза на неодређено време

Ђ (1) један спремач/ спремачица  просторија где се пружају  здравствене услуге на неодређено време

 Поред општих услова за заснивање радог односа предвиђених одредбама Закона о раду, кандидати треба да испуњавају и  следеће услове и то:

 Под А)-доктор медицине

- Високо образовање:

- Медицински факултет на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године- доктор медицине

- на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године – доктор медицине

- положен стручни испит

- лиценца

- најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа:

-  диплома Медицинског факултета о завршеној школи

-  уверење о положеном стручном испиту

-  лиценца за докторе медицине

-  уверења о држављанству не старије од 6месеци

-  извода из матичне књиге рођених/венчаних, уколико је кандидат променио презиме

         -  уверење суда да се не води кривични поступак, не старије од 6 месеци,

  -уверење полицијске управе да кандидат није осуђиван не старије од 6 месеци

   -СV –кратка биографија

 

Под Б) –доктор стоматологије

 - УСЛОВИ: Високо образовање- Стоматолошки факултет

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, Стоматолошки факултет  VII 1 степен стручне спреме;

- положен стручни испит,  лиценца, најмање 6 месеци радног искуства у звању доктора стоматологије.

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа:

 

          - CV кратка биографија

-  диплома о завршеној школи

- уверење о положеном стручном испиту

- лиценца за рад

- извод из матичне књиге рођених/венчаних

          -  уверење суда да се не води кривични поступак, не старије од 6 месеци,

 - уверење полицијске управе да кандидат није осуђиван, не старије од 6 месеци

Под В) – лабораторијски техничар

Поред општих услова за заснивање радог односа предвиђених одредбама Закона о раду, кандидати треба да испуњавају и  следеће услове и то:

-CV кратка биографија

- Завршен IV степен стручне спреме (средња медицинска школа смер лабораторијски техничар)

- Положен стручни испит;

- Лиценца или Решење о упису у  надлежној Комори;

 - Најмање 6 месеци радног искуства у звању лабораторијског техничара 

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа:

-  диплома о завршеној школи

-  уверења о стручном испиту

-  лиценца

-  уверење о држављанству

-  извод из матичне књиге рођених

         -  уверење суда да се не води кривични поступак, не старије од 6 месеци,

  -уверење полицијске управе да кандидат није осуђиван не старије од 6 месеци

   -СV –кратка биографија

Под Г) техничар одржавања информационих система и технологија  на неодређено време

- завршено  средње образовање, познавање рада на рачунару, одржавање истих;

- радно искуство на одржавању здравственог информационог система најмање 1 годину

Уз пријаву седносе у оригиналу или овереној фотокопији

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа:

следећа документа         - CV- кратка биографија

  • пријаву са кратком биографијом
  • диплома о завршеном средњем образовању
  • доказ о радном искуству на одржавању здравственог информационог система

-   оверена фотокопија уверења о држављанству не старије од 6месеци

-    оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених

          -    уверење суда да се не води кривични поступак, не старије од 6 месеци,

 -    уверење полицијске управе да кандидат није осуђиван, не старије од 6 месеци

Под Д ) једног возача у хмп и санитетског превoза на неодређено време

- завршена средња школа,  III или IV степен стручне спреме;

- положен возачки испит најмање Б категорије, курс прве помоћи;

Као доказ испуњености услова за радно место под (д) за које подносе пријаву на оглас, кандидати су дужни да доставе следеће:

CV - kратка биографија

- оверена фотокопија дипломе о завршеној школи

- фотокопија возачке дозвозоле најмање Б  категорије

- оверена фотокопија уверења о држављанству не старије од 6месеци

- оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених

          -  уверење суда да се не води кривични поступак, не старије од 6 месеци,

 - уверење полицијске управе да кандидат није осуђиван, не старије од 6 месеци

 - уверење о здравственој способности за професионалне возаче не старије од 6 месеци

Под Ђ) један спремач/ спремачица  просторија где се пружају  здравствене услуге на неодређено време

        - завршено најмање основно образовање

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа:

            -CV - кратка биографија

 -  диплома о завршеној школи

-  уверења о држављанству не старије од 6месеци

-  извода из матичне књиге рођених

- уверење полицијске управе да кандидат није осуђиван, не старије од 6 месеци

          - уверење суда да се не води кривични поступак, не старије од 6 месеци,

 

За сва радна места „Опис послова из Каталога описа послова који је саставни део Правилника о систематизацији радних места Дома здравља“.

Пријавом на оглас кандидат даје своју писмену сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Рок  за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа у публикацији Послови Националне службе за запошљавање.

Неблаговремене  и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Кандидати који испуњавају услове огласа, могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему. Коначну Одлуку доноси директор.  

Кандидататима који не буду изабрани не враћа се конкурсна документација, а исту могу преузети у просторијама управе.

Изабрани кандидати  дужни су да достави лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати и фотокопију личне карте.

Потребна документа доставити лично у коверти или поштом на адресу:

Дом здравља Сокобања, ул Митрополита Михаила 23, 18230 Сокобања са назнаком „Пријава на оглас“( назначити позицију).

 

 

Директор Дома здравља

Др Славиша Антонијевић