Специјалнa болницa за рехабилитацију ''Русанда'' Меленци

На основу члана 115.,116. и 119. став 1. тачка 12. Закона о здравственој заштити („Сл. гласник РС“ бр. 25/2019) и члана 17. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију ''Русанда'' Меленци као и Одлуке Управног одбора Специјалне болнице за рехабилитацију ''Русанда'' Меленци бр. 1-2840-54-1/19 од 13.11.2019. Управни одбор Специјалне болнице за рехабилитацију ''Русанда'' (даље у тексту: „Управни одбор“), расписује :

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора Специјалне болнице за рехабилитацију ''Русанда'' Меленци на мандатни период од четири године

 

А) Подаци о установи:

            Специјална болница за рехабилитацију ''Русанда'' Меленци, са седиштем у Меленцима Бања Русанда ББ.

            матични број: 08062650; ПИБ: 101161576;

            шифра делатности: 86.10

Б) Кандидат за директора Специјалне болнице за рехабилитацију ''Русанда'' Меленци (у даљем тексту „кандидат“) треба да испуњава следеће услове:

 

-да је пунолетан држављанин Републике Србије;

-да је доктор медицине, доктор денталне медицине, магистар фармације, односно магистар фармације-медицински биохемичар или има високо образовање из области правних, економских, односно организационих наука, на академским мастер студијама ( за здравствене раднике стручни испит, лиценца) у складу са закoном којим се уређује високо образовање;

-уколико је кандидат здравствени радник потребно је да има завршену специјализацију у складу са Законом о здравственој заштити;

-да има најмање пет година радног искуства као руководилац здравствене установе, односно руководилац организационе јединице у здравственој установи;

-није осуђивано, односно против којег се не води истрага, односно против којег није подигнута оптужница за кривично дело утврђено законом којим се уређује организација и надлежност државних органа у сузбијању организованог криминала, корупције и других посебно тешких кривичних дела, односно које није правноснажном судском одлуком осуђивано за умишљајно кривично дело на казну затвора од шест месеци или тежу казну, нити за кривично дело против здравља људи, односно којем није правноснажном судском одлуком изречена мера безбедности у складу са Кривичним закоником, и то: обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи, обавезно психијатријско лечење на слободи, обавезно лечење наркомана, обавезно лечење алкохоличара, односно забрана вршења позива, делатности и дужности због које не може обављати дужност директора;

-да није члан органа политичке странке

-да испуњава и друге услове прeдвиђeнe чланом 17. Стaтута здрaвствeнe устaнoвe које гласе:

            - да има завршен медицински факултет и специјализацију из физикалне медицине и рехабилитације или правни или економски факултет са завршеном едукацијом из области здравственог менанџмента;

            -које има најмање пет година радног стажа у области здравствене заштите;

            -које је држављанин Републике Србије;

            -да није осуђивано за кривично дело које га чини недостојним за обaвљање функције директора здравствене установе.

 

В)  Кандидат поред пријаве за конкурс, у којој би требало да наведе своју кратку радну и стручну биографију, мора приложити следеће доказе о испуњавању услова из конкурса:

-уверење о држављанству;

-извод из матичне књиге рођених;

-оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету;

-оверену фотокопију дипломе о завршеној специјализацији;

-оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

-оверену фотокопију лиценце;

-потврду о потребном радном искуству као руководилац здравствене установе;

-својеручно потписану изјаву да није члан органа политичке странке;

-својеручно потписану изјаву под пуном материјалном и кривичном одговорношћу о непостојању сукоба јавног и приватног интереса, у складу са чланом 113. став 6. Закона о здравственој заштити („Сл. гласник РС“ бр. 25/2019);

-доказе о неосуђиваности из надлежности: МУП-а Републике Србије, Основног и Вишег суда и Вишег суда у Београду (Посебног одељења за организовани криминал и одељења за ратне злочине, и посебног одељења за сузбијање корупције) и то: да није осуђиван, односно против којег се не води истрага, односно против којег није подигнута оптужница за кривично дело утврђено законом којим се уређује организација и надлежност државних органа у сузбијању организованог криминала, корупције и других посебно тешкиг кривичних дела, односно које није правноснажном судском одлуком осуђивано за умишљајно кривично дело на казну затвора од шест месеци или тежу казну, нити за кривично дело против здравља људи, односно којем није правноснажном судском одлуком изречена мера безбедности у складу са Кривичним закоником, и то: обавезно психијатриско лечење и чување у здравственој установи, обавеуно психијатриско лечење на слободи, обавезно лечење наркомана, обавезно лечење алкохоличара, односно забрана вршења позива, делатности и дужности због које не може обављати дужност директора.

 

Г)     Управни одбор оцењује стручну оспособљеност, знања и вештине кандидата на следећи начин.

            а) У погледу стручне оспособљености  кандидати се оцењују на  следећи начин:

Стручна звања: кандидат са стеченим стручним звањем магистар и примаријус наука бодује се са 3 бода; а кандидат са стеченим стручним звањем доктор наука бодује се са 5 бодова; доказ оверена фотокопија уверења о стеченом звању

 

Акредитована едукација из здравственог менаџмента, бодује се са 5 бодова; доказ оверена фотокопија уверења о завршеноој едукацији из здравственог менаџмента

Уколико је кандидат аутор или коаутор научних или стручних радова бодоваће се на следећи начин:

А: кандидат са објављених од 1 до 10 радова, бодоваће се са 3 бода

Б: кандидат са објављених од 11 до 20 радова, бодоваће се са 5 бодова

В: кандидат са објављених од 21 и бише радова бодоваће се са 10 бодова

            Доказ: фотокопија рада објављеног у међународном или домаћем зборнику радова или стручном часопису, монографији, стручним књигама или уџбеницима.

Уколико је кандидат учествовао у пројектима у вези са здрављем бодоваће се на следећи начин

А: кандидат који је учествовао у најмање 5 пројеката , бодоваће се са 5 бодова

Б: кандидат који је учествовао у више од 5 пројеката, бодоваће се са 10 бодова

             Доказ: извештај о реализацији пројекта.

Уколико се кандидат усавршавао у стручним установама из области здравствене заштите кандидат се бодује са 5 бодова

Доказ: оверена фотокопија сертификата или потвреде

Резултати кандидата остварени током руковођења здравственом установом, односно организационом јединицoм у здравственој установи бодују се са 5 бодова.

Доказ: позитиван извештај о раду и пословању за период у којем је кандидат остварио позитиван резултат у руковођењу здравственом установом, односно организационом јединицом.

б) У погледу знања и вештина кандидати се оцењују на  следећи начин:

Знање кандидата се оцењује на основу усменог разговора са кандитатом, тако што се проверава познавање области организације и рада здравствене установе, кроз познавање законских прописа који регулишу област здравства.

Управни одбор оцењује знање кандидата оценом од 1 до 5

 

Вештине кандидата Управни одбор оцењује на основу усменог излагања кандидата на тему : „Визија развоја Специјалне болнице за рехабилитацију Русанда у четворогодишњем периоду“; ценећи вештину комуникације, организационе способности и вештину руковођења.

Управни одбор оцењује вештине кандидата оценом од 1 до 5.

 

Докази у вези са оцењивањем кандидата у погледу стручне оспособљености достављају се уз пријаву на конкурс.

 

Рок за подношење пријава на конкурс je 15 радних дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".

 

Пријаве на конкурс са потребном документацијом достављају се поштом на адресу: Бања Русанда ББ, 23270 Меленци, прималац је Управни одбор Специјалне болнице за рехабилитацију ''Русанда'' Меленци,  у затвореној коверти са назнаком: „Конкурс за директора – не отварати“ или лично у Одељењу за правне, кадровске и административне послове у периоду од 7:00 до 14:00 часова.

 

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Семлекан Немања, контакт број 063/ 223066

 

Управни одбор сачиниће листу са највише три кандидата за директора, коју доставља оснивачу ради именовања у року од 30 дана од дана завршетка јавног кнкурса.

 

                                                                         

Председник Управног Одбора

Специјалне болнице за рехабилитацију ''Русанда'' Меленци:

др Душан Сланкаменац