Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице  0107 бр 14120 од               22.11.2019.год.,а на основу   Закључка 51 број 112-8491/2019 од 28.08.2019.године и Закључка  51 број 112-10873/2019 од 30.10.2019.год./реализација Закључка Владе Републике Србије 05 бр.112-5482/2019 од 06.06.2019.год. и Решења Министарства здравља Републике Србије бр 112-01-845/2019 од 26.026.2019.год. којима ће се извршити пријем најуспешнијих дипломаца средњих медицинских школа/ Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и Кадровског плана Здравственог центра Ужице за 2019.годину број 112-01-607/2019-02 од 03.05.2019.године, Здравствени центар расписује

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на  неодређено време

                  

       

        ОЈ Општа болница Прибој

 1. Доктор медицине ................................................................................................... 1 извршилав
 2. Медицинска сестра техничар у гинекологији и акушерству .............................. 1 извршилац

         ОЈ Општа болница Ужице

 1.  Медицинска сестра техничар у интервентним процедурама .......................... 1 извршилац

 

        Услови за заснивање радног односа

 • За радно место доктор медицине – VII степен стручне спреме- завршен  медицински  факултет положен стучни испит и важећа лиценца
 • За радно место медицинска сестра  техничар у гинекологији и акушерству  –IV степен стручне спреме- завршена  медицинска  школа ,смер акушерска сестра  ,положен стучни испит и важећа лиценца
 • За радно место медицинска сестра  техничар у интервентним процедурама  –IV степен стручне спреме- завршена  медицинска  школа ,смер медицинска сестра  ,положен стучни испит и важећа лиценца

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:

 • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем факултету одн. школи
 • Оверену фотокопију уверења о стучном испиту
 • Оверена фотокопија важеће лиценце
 • Кратку биографију

Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић