Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице 0107 бр  14124 од                 22.11.2019.год., Здравствени центар расписује

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на замену радника на дужем одсуству због боловања

 

       

      ОЈ Општа болница Прибој

 1. Доктор медицине ........................................................................................... 1 извршилац

     ОЈ Општа болница Ужице

 1. Медицинска сестра техничар на инфективном одељењу ............................... 1 извршилац
 2. Медицинска сестра техничар у амбуланти ...................................................... 1 извршилац

     ОЈ Дом здравља Сјеница

 1. Радник обезбеђења без оружја-чувар ............................................................. 1 извршилац

     ОЈ Дом здравља Ужице

 1. Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге ..................... 1 извршилац

         

    Услови за заснивање радног односа

 • За радно место  доктор медицине – VII степен стручне спреме,завршен медицински  факултет ,положен стручни испит и важећа лиценца
 • За радно место медицинска сестра техничар на инфективном одељењу и медицинска сестра техничар у амбуланти –IVстепен стручне спреме,завршена медицинска школа,смер медицински техничар ,положен стручни испит и важећа лиценца
 • За радно место  радник обезбеђења без оружја-чувар – IV или  III степен стручне спреме,завршена  средња школа ,без обзира на радно искуство
 • За радно место  спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге – II степен стручне спреме,завршена основна школа ,без обзира на радно искуство

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља РС

Заинтересовани кандидати подносе следећа документа:

 • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем факултету одн. школи
 • Оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту
 • Оверену фотокопију важеће лиценце
 • Кратку биографију

Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић