Дом здравља „ Др Милорад – Мика Павловић „

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република  Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 106/2018, Дописа Министарства здравља број 112-01-1382/2019-02 од 18.11.2019. године, Закључка Комисије за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-10873/2019 од  30.10.2019. године, Oдлуке директора Дома здравља "Др Милорад –Мика Павловић" Инђија број 01-2481 од 26.11.2019. године,  Дом здравља „Др Милорад –Мика Павловић“ Инђија расписује:

О Г Л А С

Ради попуне радног места:

 • Техничар одржавања одеће у Служби за технничке послове у Дому здравља „Др Милорад-Мика Павловић“ Инђија, примиће се у радни однос 1 /један / извршилац на неодређено време;

Опис послова:

 • Обавља послове прања, веша и друге робе за потребе здравствене установе;
 • Суши и пегла веш;
 • Врши обележавање рубља и његово крпљење;
 • Чисти дезинфикује машине за сушење и пеглање рубља као и радне просторије перионице;
 • Требује и преузима материјал за потребе одржавања одеће;
 • Обавља послове пеглања, све потребне одеће, веша и остале робе;
 • Стара се о правилном одржавању и исправности електричне пегле;
 • Обавља и друге послове у домену своје стручне спреме по налогу непосредног руководиоца, односно директора.
 •  

Општи и посебни услови за обављање посла:

 • основно образовање;
 • општа здравствена способност;

 

Радно време износи 37 сати недељно.

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:

 • оверена фотокопија уверења о завршеној основној школи
 • извод из матичне књиге рођених
 • уверење о држављанству (не старије од 6 месеци)
 • доказ да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од 6 месеци)
 • лекарско уверење (подноси кандидат који буде примљен у радни однос)
 • кратку биографију.

На основу ове Одлуке, Одељење за правне и опште послове Дома здравља „Др Милорад-Мика Павловић“ Инђија, сачиниће Оглас за пријем у радни однос на неодређено време 1 (једног) извршиоца наведене кадровске структуре.

Текст огласа доставити Министарству здравља ради објављивања на сајту.

Рок за подношење пријава је 8 /осам/ дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља.

Пријаву са документима којима се доказује испуњеност услова огласа доставити у затвореној коверти са назнаком „ за оглас“ на адресу:

Дом здравља „ Др Милорад – Мика Павловић „

Улица: Српскоцрквена бр. 5

22320 Инђија

        

                                                                                                

Директор Дома здравља                                                                                                                                              

Др Јово Комазец

Спец. гинекологије и акушерства