Дом здравља Осечина

На сонову Колективног Уговора код послодавца Дома здравља Осечина  Члан 6-9 , а у складу са Кадровским планом  Министарства здравља РС, Статута Дома здравља Осечина чл.23. и Одлуке директора Дома здравља Осечина број од 18.11.2019.год.

 

ДОМ ЗДРАВЉА ОСЕЧИНА

РАСПИСУЈЕ :

О Г Л А С

  1. За пријем у радни однос на неодређено време због указаног слободног радног места , једног извршиоца – Возач санитетског возила са пуним радним временом у јединици за правно, економско-финансијске,техничке и друге сличне послове  Дома здравља Осечина.

УСЛОВИ: -средње образовање

Додатна знања/испити/радно искуство:

-возачка дозвола Б категорије

 

Потребна документација:

                                 -оверена фотокопија  дипломе о завршеном IV степену стручне спреме-возач моторног возила)

                                  -извод из матичне књиге рођених                                

                                  -уверење о држављанству

                                  -лекарско уверење  о здравственој способности за управљање моторним возилом.

            Опис послова одређен је Правилником о организацији и систематизацији радних места у Дому здравља Осечина –

Послови и задаци:

-врши хитан санитетски превоз пацијената;
- врши санитетски превоз пацијената, који није хитан, али је оправдан и медицински неопходан;
- помаже приликом уношења и изношења непокретних пацијената;
- одржава, прати и води евиденцију о исправност возила и опреме у возилу;
-Одговоран је за средства рада и њихово правилно коришћење, требује резервене делове, потрошни материјал, потребан алат и опрему.

- Врши свакодневни преглед исправности возила и стара се о њиховом одржавању.

-Предлаже слање возила у одговарајући сервис уколико нема могућности да се поправка изврши одмах у куругу Дома здравља .

-Даје предлог о замени дотрајалих делова како би возило било што дуже у употреби.

-Води књигу о замењеним деловима и исте враћа у магацин. Одговоран је за алат и инвентар . .

-Обавља и друге послове по налогу руководиоца.

-За свој рад одговоран  је начелнику јединице.   

 

 

  1. За пријем у радни однос на неодређено време због указаног слободног радног места , једног извршиоца – доктор медицине изабрани лекар  са пуним радним временом у јединици за здравствену заштиту одраслог становништва  Дома здравља Осечина.

УСЛОВИ:

Високо образовање:
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
- на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 

Додатна знања/испити/радно искуство:

-стручни испит;

Потребна документација:

                                 -оверена фотокопија  дипломе о завршеном VII 1 степену стручне спреме-Meдицински факултет.

                                  -извод из матичне књиге рођених                                

                                  -уверење о држављанству

                                -оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту

                                  

            Опис послова одређен је Правилником о организацији и систематизацији радних места у Дому здравља Осечина –

-превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију;
- организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спроводи здраствено-васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и организацијама у заједници;
- ради у превентивним саветовалиштима;
- организује и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе;
- учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано откривање болести);
- обавља прегледе и упућује на даљу дијагностику и специјалистичке прегледе, одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења, одређује врсту и дужину кућног лечења и прати његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде;
- прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско-техничка помагала;
- даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности, иде у кућне посете;
- збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање хитне медицинске помоћи, по потреби прати пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће здравствене установе;
- учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;
- обавља консултатиције са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;
- планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите;

-Ради као изабрани лекар,

-Утврђује време и узрок смрти

-Ради и друге послове у вези са остваривањем права из здравственог осигурања које му наложи непосредни руководилац.

-За свој рад одговара непосредном руководиоцу и директору Дома здравља Осечина

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања  огласа у  публикацији „Послови“,  код Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља РС.

Непотпуне и неблаговремене  понуде неће се разматрати.

Обавештење о избору кандидата, кандидатима ће бити достављено у року од 15 дана од дана доношења одлуке о избору.

Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему

 

Пријаве слати лично или путем поште на адресу :

Дом здравља Осечина

ул.Болничка 13-15

Осечина 14253

Са назнаком пријава на конкурс .                                              

                                                                                   

ДОМ ЗДРАВЉА ОСЕЧИНА

Директор

Прим.др Душан Миловановић