Дом здравља Осечина

На сонову Колективног Уговора код послодавца Дома здравља Осечина  Члан 6-9 , а у складу са Кадровским планом  Министарства здравља РС, Статута Дома здравља Осечина чл.23. и Одлуке директора Дома здравља Осечина број од 14.11.2019.год.

 

ДОМ ЗДРАВЉА ОСЕЧИНА

РАСПИСУЈЕ :

О Г Л А С

  1. За пријем у радни однос на неодређено време због указаног слободног радног места , једног извршиоца – Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге са пуним радним временом у јединици за правно, економско-финансијске,техничке и друге сличне послове  Дома здравља Осечина.

УСЛОВИ: - Основно образовање

 

 Потребна документација:

                                 -оверена фотокопија  дипломе о завршеном основном образовању  

                                  -извод из матичне књиге рођених                                

                                  -уверење о држављанству

                                  -лекарско уверење  о здравственој способности

            Опис послова одређен је Правилником о организацији и систематизацији радних места у Дому здравља Осечина –

Послови и задаци: -одржава хигијену просторија и опреме у коме се обавља здравствена делатност;
- одржава хигијену у административним просторијама;
- одржава хигијену у заједничким просторијама здравствене установе и околине здравствене установе;
- обавља послове прања, пеглања и одржавања одеће, веша и друге робе за потребе здравствене установе.

-Ради и друге послове и задатке по налогу непосредног претпостављеног,

-За свој рад одговара главној сестри Дома здравља .

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања  огласа у  публикацији „Послови“,  код Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља РС.

Непотпуне и неблаговремене  понуде неће се разматрати.

Обавештење о избору кандидата, кандидатима ће бити достављено у року од 15 дана од дана доношења одлуке о избору.

Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему

 

Пријаве слати лично или путем поште на адресу :

Дом здравља Осечина

ул.Болничка 13-15

Осечина 14253

Са назнаком пријава на конкурс .                                             

                                                                       

ДОМ ЗДРАВЉА ОСЕЧИНА

Директор

Прим.др Душан Миловановић