Дом Здравља "Ириг"

На основу члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, АПВ и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр.106/18), члана 24-27. Закона о раду („Сл.гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС, 113/2017, 95/2018-аутентично тумачење), Кадровског плана Министарства здравља Републике Србије број 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018.године, Сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање бр.112-10873/2019 од 30.10.2019.године, Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему АПВ и систему локалне самоуправе за 2017.годину („Сл.гласник РС“,бр.61/17, 82/17, 92/17, 111/17, 14/18, 45/18, 78/18, 89/18, 102/18, 30/19, 42/19, 59/19, 79/19, 84/19), члана 23. Статута Дома здравља „Ириг“ и Одлуке директора бр. 2103/19 од 09.12.2019.године, расписује се:

 

 

ОГЛАС

за пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО време

са пуним радним временом и то:

 

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ    .........................................................................1 ИЗВРШИЛАЦ за рад у Служби за здравствену заштиту одраслих са хитном медицинском помоћи.

 

         Опис послова према Правилнику о организацији и систематизацији послова Дома здравља „Ириг“:

 

 • Превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију;
 • Организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спроводи здравствено-васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и организацијама у заједници;
 • Ради у превентивним саветовалиштима;
 • Организује и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе;
 • Обавља прегледе и упућује на даљу дијагностику и специјалистичке прегледе, одређује врсту и начин лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења, одређује врсту и дужину кућног лечења и прати његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде;
 • Прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско – техничка помагала;
 • Даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности, иде у кућне посете у оквиру теренског рада;
 • Збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање хитне медицинске помоћи, по потреби прати пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће здравствене установе;

 

 • Учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;
 • Обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;
 • Планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите;
 • Утврђује време и узрок смрти.

 

         Услови за заснивање радног односа:

 

Високо образовање – Медицински факултет:

-        На интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005.године;

-        На основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.године.

-        Стручни испит;

-        Лиценца;

-        Најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

         За наведено радно место прописује се пробни рад у трајању од 3 месеца. У случају да запослени не покаже одговарајуће радне и стручне способности у наведеном периоду пробног рада, престаје му радни однос по истеку трајања пробног рада.

 

         Заинтересовани кандидати дужни су да приложе следећу документацију:

 

 • Кратка биографија (CV) са адресом, контакт телефоном и е-mail адресом,
 • Фотокопија личне карте или очитани подаци са личне карте (уколико је чипована),
 • Диплома о завршеном факултету (оверена фотокопија),
 • Уверење о положеном стручном испиту (оверена фотокопија),
 • Лиценца или решење о упису у именик лекарске коморе (оверена фотокопија),
 • Фотокопија извода из матичне књиге рођених,
 • Фотокопија извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме),
 • Фотокопија уверења о држављанству,
 • Фотокопија радне књижице или други доказ о досадашњем радном искуству,
 • Изјава да је здравствено способан за тражени посао, да се против њега не води кривични поступак као и да није осуђиван.

 

           Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља „Ириг“.

           Приликом заснивања радног односа кандидат је дужан да достави лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати као и Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (оригинал уверење суда, не старије од 6 месеци) и Уверење да кандидат није осуђиван (оригилан уверење из полицијске управе, не старије од 6 месеци).

           Уколико изабрани кандидат не достави наведене документе у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду.

           Кандидати који се благовремено јаве на оглас са потпуном документацијом и који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за доношење одлуке о пријему.

           Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање и сајту Министарства здравља Републике Србије. Оглас ће бити објављен и на сајту Дома здравља „Ириг“.

           Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

           Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

 

           Пријаве са траженом документацијом доставити у затвореној коверти лично или путем поште на адресу: ДОМ ЗДРАВЉА „ИРИГ“, ул.Војводе Путника бр.5, 22406 Ириг, са назнаком „Пријава на оглас за Доктора медицине“.

            Након расписивања огласа, а пре истека рока за предају документације, именоваће се Комисија за пријем.

            Одлука о избору кандидата ће бити објављена на веб-страници Дома здравља „Ириг“ (www.dzirig.rs).

 

 

 

Дом здравља „Ириг“

Директор

др Небојша Ацин