Дом здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола

На основу члана 7. – 9. Правилника о раду Дом здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола,  и Кадровског плана број 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године i 112-01-295/2019-02 od 04.03.2019. године, Директор Дома здравља" Др Јанош Хаџи" Бачка Топола расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

I

 1. Оглашава се пријем у радни однос на одређено време  са пуним радним временом :

 

 1. Доктор медицине изабрани лекар у Служби за општу медицину, кућно лечење, негу и поливалентну патронажу у трајању до 31.12.2020.godine

-   3 извршилаца  

 

 1. 2. Доктор медицине изабрани лекар у Служби за општу медицину, кућно лечење, негу и поливалентну патронажу у трајању до 6 месеци

-  1 извршилац  

 

 1. 3. Доктор медицине специјалиста медицине рада у Одсеку за специфичну здравствену заштиту запослених у вези услова рада, са непуним радним временом – 20 часова недељно, у трајању до 6 месеци

    -  1 извршилац  

 

 1. 4. Доктор стоматологије у Служби за стоматолошку здравствену затштиту – у трајању до 6 месеци

  - 1 извршилац

 

 1. Медицинска сестра техничар у амбуланти у Служби за општу медицину, кућно лечење, негу и поливалентну патронажу , у трајању до 31.12.2020. године

     -  1 извршилац

 

 1. 6. Медицинска сестра техничар у амбуланти у Служби за општу медицину, кућно лечење, негу и поливалентну патронажу , у трајању до 6 месеци

     -  1 извршилац

 

 1. Виши радиолошки техничар – у Одељењу радиолошке дијагностике и ултразвука – у трајању до 6 месеци
 • 1 извршилац

 

 1. 8. Возач у хитној медицинској помоћи у Служби за хитну медицинску помоћ – у трајању од 6 месеци

-  2 извршилаца

 

 

 1. 9. Возач у хитној медицинској помоћи у Служби за хитну медицинску помоћ – у трајању од 1 месеци

-  1 извршилац

 

 1. 10. Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге у Здравственим амбулантама: Бачка Топола – у трaјању до 3 месеци

-  3 извршилаца 

 

 

II

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1 овог Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду ("Сл. гласник РС" број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/14 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje) ) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола  број 01-1471 oд 01.07.2018. године.

III

 

Врста и степен стручне спреме који су услов за обављање послова за:

 1. и 2. Доктор медицине изабрани лекар:
 • високо образовање:
 • на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образобање, почев од септембра 2005. године;
 • на основним студијама у трајању од најмање пет година по прописима који је уређивао високо образовање до септембра 2005. године .
 • Додатно знање , радно искуство:
 • стручни испит;
 • лиценца;
 • најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

 1. Доктор медицине специјалиста медицине рада

 

 • Високо образовање:
 • на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образобање, почев од септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;
 • на основним студијама у трајању од најмање пет година по прописима који је уређивао високо образовање до септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником  о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

Додатно знање, радно искуство::

 • стручни испит;
 • лиценца;
 • специјалистички испит;
 • најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

4 . Доктор стоматологије

 • високо образовање:
 • на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образобање, почев од септембра 2005. године;
 • на основним студијама у трајању од најмање пет година по прописима који је уређивао високо образовање до септембра 2005. године .

Додатно знање

 • стручни испит;
 • лиценца;
 • најмање шест месеци радног искуства у звању доктора стоматологије.

 

 1. и 6. Медицинска сестра техничар у амбуланти:
 • средње образовање, образовни профил медицинска сестра техничар
 • стручни испит,
 • лиценца,
 • најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре/техничара.

 

 1. Виши радиолошки техничар:
 • високо образовање:
 • на основним студијама првог степена ( струковне студије ) , по пропису који уређује високо образобање, почев од септембра 2005. године;
 • на основним студијама у трајању од најмање две година по прописима који је уређивао високо образовање до септембра 2005. године;
 • изузетно: средње образовање у трајању од четири године и радним искуством од најмање пет година стечено до дана ступања на снагу ове уредбе.

Додатно знање , радно искуство:

 • стручни испит;
 • лиценца;
 • најмање шест месеци радног искуства у звању радиолошког техничара.

 

 1. и 9. Возач у хитној медицинској помоћи:
 • средња стручна спрема, кв возач, возачка дозвола Б категорије

 

 1. Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге:

  -  основно образовање 

 

IV

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа за:

 

 1. и 2. Доктор медицине изабрани лекар:

- диплома о завршеном Медицинском факултету,

- уверење о положеном стручном испиту,

- лиценца или решење о упису у лекарску комору Србије

- фотокопију радне књижице или други одговарајући доказ о радном искуству.

 

 1. Доктор медицине специјалиста медицине рада

- диплома о завршеном Медицинском факултету,

- уверење о положеном стручном испиту,

- диплома о завршеном специјалистичком испиту,

- лиценца или решење о упису у лекарску комору Србије

- фотокопију радне књижице или други одговарајући доказ о радном искуству.

 

 1. Доктор стоматологије:

- диплома о завршеном Стомтолошком факултету,

- уверење о положеном стручном испиту,

- лиценца или решење о упису у стоматолошку комору Србије

- фотокопију радне књижице или други одговарајући доказ о радном искуству.

 

5.и 6.   Медицинска сестра техничар у амбуланти

 • диплома о завршеном средњем образовању, образовни профил медицинска сестра техничар
 • стручни испит,
 • лиценца или решење о упису у Комору медицинских сестара и здравствених техничара Србије,
 • најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре/техничара

 

 1. Виши радиолошки техничар:

- диплома о завршеним  основним студијама  образовни профил виши радиолошки  техничар или диплома о завршеном средњем образовању медицинске струке са радним искуством од најмање пет година .

-   уверење о положеном стручном испиту,

- лиценца или решење о упису у Комору медицинских сестара и здравствених        техничара Србије,

- фотокопију радне књижице или други одговарајући доказ о радном искуству.

 

 1. 8. и 9. Возач у хитној медицинској помоћи: :

- диплома о школској спреми, возачка дозвола Б категорије

 

10 .  Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге:

 • диплома о завршеном основном образовању

 

Радна биографија са адресом, контакт телефоном, е- mail адресом.

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

 

V

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање Бачка Топола и на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на wеб страници Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола (www.dzbt.co.rs).

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа.

 

VI

Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, о чему ће одлучити директор Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола.

VII

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

VIII

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за

подношење пријава и иста ће бити објављена на wеб страници Дома здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон 024/773-122

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:Дом здравља "Др Јанош Хаџи" Бачка Топола на адресу Бачка Топола Светог Стефана 1. са назнаком "Пријава на оглас".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

                   

ДИРЕКТОР

ДОМА ЗДРАВЉА "ДР ЈАНОШ ХАЏИ" БАЧКА ТОПОЛА

Калоци др Дора, спец.психијатрије