Дом здравља Параћин

На основу члана 7. и члана 8. Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.Гласник РС“ бр. 106/2018),  а у складу са Кадровским планом здравствене установе број  112-01-200/2018-02 од 20.08.2018.године, ДОМ ЗДРАВЉА ПАРАЋИН расписује

 

 

ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

 1. МЕДИЦНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР У АМБУЛАНТИ- један (1) извршилац,  НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ до 24 месеца због повећаног обима посла, са пуним  радним временом за рад у Служби  за здравствену заштиту одраслог становништва Дома здравља Параћин.

 

        Поред општих услова за заснивање радног односа кандидат треба да испуњава и посебне услове: Завршена средња медицинска школа-општи смер, положен стручни испит, лиценца за самосталан рад у струци  или решење о упису у Комору.

  

          Заинтересовани кандидати подносе:

          -пријаву на оглас

          - кратку  биографију

          -фотокопију извода из матичне књиге рођених

          -фотокопију уверења о држављанству

          - фотокопију дипломе о завршеној  средњој медицинској школи - општи смер

          - фотокопију  уверења о положеном стручном испиту

          - фотокопију лиценце или решења о упису у надлежну Комору

          - доказ да кандидат има најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре/ техничара (потврде, уверења и сл.)

 

Опис посла:

 1. У тиму са докторима медицине и другима или самостално, спроводи превентивне и куративне мере, по налогу доктора медицине или доктора медицине специјалисте у установи и на терену, у оквиру теренског рада;
 2. Припрема болесника за дијагностичко терапијске процедуре и припрема ординацију, опрему и уређаје за рад;
 3. Учествује у дијагностици (ЕКГ, одређивање шећера у крви и др.) и врши антропометријска мерења;
 4. Врши дезинфекцију и стерилизацију материјала и инструмената:
 5. Правилно одлаже медицински отпад;
 6. Води целеокупну прописану медицинску документацију , врши електронско фактурисање, наплаћује партиципацију, предаје новац на благајну;
 7. Спроводи имунизацију, давање ампулиране терапије (ињекција и инфузија) по налогу изабраног лекара;
 8. Учествује у пружању прве помоћи у хитним случајевима;
 9. Учествује у здравствено васпитном раду;
 10. Учествује у заказивању прегледа;
 11. Контролише документацију, чува медицинску документцију пацијента од неовлашћеног приступа, копирања и злоупотребе, води статистичке извештаје и у потпуности проверава тачност података;
 12. Учествује у раду комисије за спровођење јавних набавки, именоване решењем директора у складу са Законом о јавним набавкама;
 13. Обавља послове на које је овлашћен решењем или одлуком директора, а који су из делокруга рада службе у оквиру свог степена стручне спреме односно образовања, радне спосоности и занимања;
 14. За свој рад одговоран је Главном медицинском техничару и Начелнику службе.

 

         Пријаве са кратком биографијом,  адресом и контакт телефоном, као и документа којима се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у писарницу Дома здравља Параћин или послати на адресу:

 

Дом здраља Параћин Ул.Мајора Марка бр.10, 35250 Параћин

СА НАЗНАКОМ “ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА РАДНО МЕСТО МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР У АМБУЛНТИ ЗА РАД У СЛУЖБИ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ОДРАСЛОГ СТАНОВНИШТВА”.

 

         Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије и листу „Послови“, код Националне службе за запошљавање.

         Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему.

   Неблаговремене, недозвољене, непотписане  пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

         По завршетку конкурса предата документа се неће враћати кандидатима.

         За све информације можете се обратити на телефон 035/ 573-186.

 

 

Директор

Дом-а  здравља Параћин

Др Весна Весић, спец.педијатрије