Дом здравља Панчево

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија /Службени гласник РС бр 106/2018/ и члана 7. Правилника о раду Дома здравља Панчево и на основу сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава  Број: 112-01-1382/2019-02 од 12.новембра 2019.године,  директор  Дома здравља Панчево

р а с п и с у је 

 

О  Г  Л  А  С 

 

за пријем  у  радни  однос 

 

    ДОКТОР МЕДИЦИНЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАР – 4 извршиоца нa неодређено време са пуним радним временом, за рад у Служби за здравствену заштиту одраслих

 

ОПИС ПОСЛОВА: организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спроводи  здраствено-васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и организацијама у заједници;

ради у превентивним саветовалиштима;

организује и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе;

прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско-техничка помагала;

даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности, иде у кућне посете;

планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите

                  

У  С  Л  О  В  И :

  1. Завршен Медицински факултет , стручни испит, VII-1, лиценца за рад, познавање рада на рачунару у програмима Wорд, Еxеl и интернет сервиса, шест месеци радног искуства у звању доктора медицине

 

 

ВОЗАЧ   У САНИТЕТСКОМ ПРЕВОЗУ  –2 извршиоца на неодређено време са пуним радним временом, за рад у Служби за хитну медицинску помоћ

   

ОПИС ПОСЛОВА:  врши хитан санитетски превоз пацијената

помаже приликом уношења и изношења непокретних пацијената;

одржава, прати и води евиденцију о исправност возила и опреме у возилу;

 

У  С  Л  О  В  И :

  1. Завршена средња школа , средње образовање , возачка дозвола «Б» категорије, сертификат о едукацији из ургентне медицине

 

МАЈСТОР ОДРЖАВАЊА – 1 извршилац на неодређено време са пуним радним временом, за рад у Одељењу техничких и других заједничких послова

                                                                                                                                      

ОПИС ПОСЛОВА: пушта опрему или постројења у оперативни рад и зауставља на крају оперативног рада или у случају поремећаја или квара;

прати параметре рада и подешава опрему и постројење;

рукује постројењима у котларници;

обавља редовне прегледе објеката, опреме, постројења и инсталација, према плану одржавања;

води евиденцију о кваровима и извршеним поправкама.      

 

У  С  Л  О  В  И:

1 . средња стручна спрема, возачка дозвола «Б» категорије

 

 

Рок  за  подношење  пријаве  на  оглас је  8 дана   од  дана објављивања на  огласној табли Дома здравља Панчево  и  на  сајту  Министарства  здравља  Републике  Србије.

 

Пријаве  са овереним  доказима  о испуњавању  услова подносе  се   на  адресу  ДОМ ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО  , МИЛОША  ОБРЕНОВИЋА  БРОЈ  2 , СА НАЗНАКОМ ЗА ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ  У  РАДНИ ОДНОС,  ИЛИ  ДИРЕКТНО НА ПИСАРНИЦИ ДОМА ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО.

 

НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ  И  НЕПОТПУНЕ  ПРИЈАВЕ  НЕЋЕ  СЕ  РАЗМАТРАТИ.

                                                                                                                                             

 

ДИРЕКТОР ДОМА ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО

ДР СТОЈАН ВИШЕКРУНА