Дом здравља Лесковац

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 106/2018), члана 23. Статута Дома здравља Лесковац,  Кадровског плана за Дом здравља  Лесковац за 2019. годину број 112-01-607/2017-02 од 15.10.2019. године и Сагласности Министарства здравља бр 112-01-1185/2019-02 од 14.10.2019 год., директор Дома здравља Лесковац доноси

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

1.

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос:

 

На  НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, са пуним радним временом, за обављање послова:

 

  1. У Служби за здравствену заштиту одраслих, у Здравственој амбуланти бр. 6 на радном месту 

          - Доктор медицине изабрани лекар   (висока стручна спрема) – 1 извршилац

 

  1. У Служби хитне медицинске помоћи на радном месту

- Доктор медицине у хитној медицинској помоћи  (висока стручна спрема) – 1 извршилац

 

  1. У Служби хитне медицинске помоћи на радном месту

Возач санитетског возила-возач у хитној медицинској помоћи  (средња школа III или IV степен и возачка дозвола најмање    Б  возачке категорије -  1 извршилац.  

 

2.

          Поред општих услова прописаних законом, кандидат (под тачком  1 и 2) мора испуњавати и следеће посебне услове:

- да има завршен медицински факултет,   положен стручни испит, лиценцу и шест месеци радног искуства у звању доктор медицине.

          Поред општих услова прописаних законом, кандидат (под тачком 3) мора испуњавати и следеће посебне услове:

  • Возачка дозвола Б категорије, здравствена способност

 

 

3.

          Као доказ о испуњености услова за  заснивање радног односа  кандидати су дужни да за радна места под 1 и 2 доставе   

  1. Пријаву на оглас, са кратком биографијом, контакт телефоном и адресом становања, потписану од стране кандидата;
  2. Оверену фотокопију дипломе/уверења о завршеном факултету;
  3. Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

         

Као доказ о испуњености услова за пријем у радни однос кандидати су дужни да за радно место под 3 доставе  

  1. Пријаву на оглас, са кратком биографијом, контакт телефоном и адресом становања, потписану од стране кандидата;
  2. Оверену фотокопију дипломе/уверења о завршеној школи;
  3. Оверену фотокопију возачке дозволе

Изабрани кандидат, пре заснивања радног односа дужан је  да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

 

4.

Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање у публикацији "Послови" и на веб страници Министарства здравља Републике Србије.

          Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се поштом на адресу: Дом здравља Лесковац, Светозара Марковића 116, или се непосредно предају у Одељењу за правне послове Дома здравља  Лесковац, (IV спрат, канцеларија 418)  са назнаком «За оглас за пријем у радни однос».

          Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за правне послове.

 

 

ДИРЕКТОР

ДОМА ЗДРАВЉА ЛЕСКОВАЦ

Др Славиша Божић