Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице 0107- 14810   од                   11.12.2019.год  , Здравствени центар расписује  

 

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на 6 месеци због повећаног обима посла

            

           ОЈ Општа болница Ужице

 1. 1. Виши физиотерапеут  ............................................................................................ 1 извршилац
 2. Виша медицинска сестра техничар на инфективном одељењу ........................ 1 извршилац
 3.   Медицинска сестр атехничар на осталим болничким одељењима .................. 3 извршиоца                      ОЈ Дом здравља Пожега
 4. Медицинска сестра техничар у амбуланти .......................................................... 1 извршилац

          ОЈ Дом здравља Сјеница

 1. Домар/руковаоц парних котлова ........................................................................... 1 извршилац  

           

         Услови за заснивање радног односа

 • За радно место виши физиотерапеут - VI степен стручне спреме,завршена виша медицинска  школа , смер физиотерапеут ,положен стучни испит и важећа лиценца
 • За радно место виша медицинска сестра техничар на инфективном одељењу - VI степен стручне спреме,завршена виша медицинска  школа , смер медицинска сестра,положен стучни испит и важећа лиценца
 • За радно место медицинска сестра техничар у амбуланти - IV степен стручне спреме,завршена средња медицинска  школа , смер медицинска сестра,положен стучни испит и важећа лиценца
 • За радно место домар/руковаоц парних котлова - III степен стручне спреме,завршено средње образовање , без обзира на радно искуство

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља РС

Заинтересовани кандидати подносе следећа документа:

 • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној одговарајућој школи
 • Оверена фотокопија стручног испита
 • Оверена фотокопија важеће лиценце
 • Кратку биографију

                    Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић