Дом здравља Ада

На основу члана 37. става 1. и става 4. тач. 1) Закона о раду,  Директор Дома  здравља Ада, дана   11 .  децембра 2019. године

расписује

 

О Г Л А С

за пријем

 

ДОКТОРА   ДЕНТАЛНЕ МЕДИЦИНЕ  -  НА РАДНО МЕСТО ИЗАБРАНОГ ЛЕКАРА

 на   одређено време, са пуним радним временом  до 6 месеци- један извршилац

 

 

Услови:  

  1. Стечено високо образовање на интегрисаним академским студијама,или на студијама у трајању од најмање 5 година - Стоматолошки факултет,                                        
  2. Положени стручни испит, 
  3. Лиценца за обављање послова

 

Уз пријаву приложити:

 

  • кратку биографију;
  • диплому или потврду о дипломирању (оверену фотокопију) завршене школе, која се тражи огласом;
  • оверену фотокопију Уверења о положеном стручном испиту;
  • уверење о некажњавању;
  • уверење да се против кандидата не води кривични поступак;
  • оверену фотокопију лиценце

 

Молбе са неопходним документима треба доставити у року од 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Кикинда – Испостава Ада и на сајту Министарства здравља Републике Србије.  Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу ДОМ ЗДРАВЉА АДА У АДИ улице Јожеф Атила бр. 9 са  назнаком »ЗА ОГЛАС«.

 

 

ДИРЕКТОР,                                                           

Др  Балог  Андраш