Универзитетска дечја клиника

На основу Кадровског плана за Универзитетску дечју клинику за 2019. годину бр.112-01-607/2019-02 од 12.11.2019. године, Упутства Министарства здравља Републике Србије, као и одредаба чланова 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр.106/2018), Универзитетска дечја клиника, Београд,  Тиршова 10,  расписује:

 

 

Ј А В Н И  О Г Л А С 

 

За пријем у радни однос на одређено време

по основу замене до повратка радника са боловања,

са пуним радним временом

 

 

Референт за финансијско рачуноводствене послове, 1 (један) извршилац

 

I

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања, са пуним радним временом на послове  Референт за финансијско рачуноводствене послове, 1 (један) извршилац.

 

Општи/типичан опис послова:

 • обавља послове - Радника на пријему
 • -врши пријем, контролу и груписање улазне и излазне документације;
 • -води прописане електронске евиденције;
 • -израђује месечне извештаје о документацији и одговоран је за њихову тачност;
 • ажурира податке у одговарајућим базама;
 • компјутерски врши пријем и отпуст пацијената, узимајући неопходне податке од родитеља ради отварање историја болести;
 • води евиденцију и све извештаје и књиге о лечењу пацијенатау прописаном року;
 • сарађује са главним сестрама и лекаром специјалистом социјалне медицине;
 • сарaђујe са филијалама РФЗО-а везано за обезбеђење законом прописане документације за лечење пацијената на клиници;
 • за тачност у раду лично је одговоран у складу са законом и интерним прописима;
 • заједно са сарадницима одговоран је за исправност и правилно коришћење и стање инвентара у оквиру одсека;
 • учествује на стручним, организационим и едукативним састанцима и семинарима у области своје струке;
 • учествује у развоју, примени и унапређењу квалитета информационих система који се користе на Клиници за вођење документације и евиденција;
 • обавезан је да стручним радом доприноси афирмацији организационе јединице;
 • по потреби помаже другим запосленима у извршавању радних задатака у оквиру своје стручне спреме и оспособљености стечене радом;
 • обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца у оквиру своје стручне спреме и оспособљености стечене радом.

За свој рад непосредно је одговоран непосредном руководиоцу и директору клинике.

 

II

УТВРЂУЈУ  СЕ  услови за пријем у радни однос на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања, са пуним радним временом на послове Референт за финансијско рачуноводствене послове, 1 (један) извршилац , код послодавца - Универзитетске дечје клинике, како следи:

 • средње образовање
 • знање рада на рачунару;

 

 

 

III

Рок за пријаву кандидата траје осам дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

 

Пријаве се шаљу у затвореној коверти на адресу: Универзитетска дечја клиника, Тиршова 10, 11000, Београд, са назнаком „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ РЕФЕРЕНТА ЗА ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ПО ОСНОВУ ЗАМЕНЕ ДО ПОВРАТКА РАДНИКА СА БОЛОВАЊА-1(ЈЕДАН) ИЗВРШИЛАЦ“.

 

IV

Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа:

 

 • кратку биографију
 • фотокопију личне карте
 • фотокопију дипломе о завршеној школи

 

 • фотокопију радне књижице или другог доказа о радном искуству кандидата ( уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.)

 

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему претходно искуство о раду, додатно образовање или способљеност, дужина трајања школовања и сл.).

 Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима.

 

Оглас објавити на огласној табли Националне службе као и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије.

 

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.