Здравствени центар Сурдулица

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР СУРДУЛИЦА

OJ ДОМ ЗДРАВЉА

 

Расписује:

О  Г  Л  А  С

         

За пријем у радни однос на одређено време  доктора медицине за потребе Здравственог центра Сурдулица  ОЈ Дома здравља Сурдулица – Служба за здравствену заштиту деце ради замене запослене која је на  породиљском одсуству и одсуству са рада ради неге детета -  1 извршилац.

 

          Услови: Завршен медицински факултет, VII s.s.s., положен стручни испит.

 

          Уз пријаву на оглас доставити:

 -оверена фотокопија  дипломе о завршеном медицинском факултету,

          - оверена фотокопија уверењa о положеном стручном испиту за докторе медицине,

          - лиценца,

   - извод из матичне књиге рођених или извод из матичне књиге венчаних за особе које су       мењале презиме,

          - лекарско уверење.

         

          Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у средствима јавног информисања.

Избор између кандидата који испуњавају услове огласа извршиће се на основу члана 9. тачка 3. и 4.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија.

 

          Непотпуне и неблаговремене пријаве  неће се разматрати.

          Пријаве слати на адресу :

 

          Здравствени центра Сурдулица ,

          ул. Српских владара бр:   111

          17 530 Сурдулица

                                                                                                ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР СУРДУЛИЦА

                                                                                                                        ДИРЕКТОР

                                                                                                                 Др Драган Китановић