Специјална болница „Свети Сава“

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл. Гласник РС, рб 106/2018), Закључка 51 Број: 112-10873/2019 oд 30.10.2019. године, Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање пријемом у радни однос на неодређено време и у вези са тим,  дописа Министарства здравља РС бр. 112-01-1382/2019-02 од 26.11.2019. године,  као и  указане потребе за заснивањем радног односа на одређено време са пуним радним временом  ради замене запослених на боловању/неплаћеном одсуству са рада и то: 1 извршилац на радном месту доктор медицине специјалиста радиологије; 2 извршиoca на радном месту доктор медицине; 5 извршилаца на радном месту медицинска сестра-техничар; 1 извршилац на радном месту помоћни радник на нези пацијената; 1 извршилац на радном месту сервирка и 2 извршиоца на радном месту спремачице у просторијама у којима се пружају здравствене услуге, повећани обим посла (плаћање из сопствених средстава), Одлуке Директора бр. 03/4509 од 10.12.2019. године, расписује се

 

О Г Л А С

за пријем у радни однос

 

I

 • Један извршилац на неодређено време, са пуним радним временом,

      за обављање послова:

- доктор медицине специјалиста радиологије - ,

           за које су Правилником о организацији и систематизацијипослова послодавца

           утврђени следећи услови:

- ВСС медицински факултет,

- специјалистички  испит из радиологије,

- лиценца.

 • Један извршилац на одређено време до повратка запосленог са неплаћеног одсуства, са пуним радним временом,  за обављање послова,
  • доктор медицине специјалиста радиологије -,

            за које су Правилником о организацији и систематизацијипослова послодавца

            утврђени следећи услови:

- ВСС медицински факултет,

- специјалистички  испит из радиологије,

- лиценца.

3) Два извршиоца на одређено време до повратка запосленог са боловања,  са пуним радним

      временом,  за обављање послова,

- доктор медицине –

            за које су Правилником о организацији и систематизацијипослова послодавца

            утврђени следећи услови:

- ВСС медицински факултет,

- стручни   испит,

- лиценца.

      4) Један извршилац на неодређено време, са пуним радним временом,

    за обављање послова:

 • медицинска сестра - техничар –

         за које су Правилником о организацији и систематизацији радних места,

         утврђени следећи услови:

- ССС медицинска школа,

- стручни испит,

                           - лиценца.

    

 5) Пет  извршилаца на одређено време до повратка запоосленог са боловања/неплаћеног

          одсуства са рада  са пуним радним временом, за обављање послова:

 • медицинска сестра - техничар –

         за које су Правилником о организацији и систематизацији радних места,

         утврђени следећи услови:

- ССС медицинска школа,

- стручни испит,

                           - лиценца.

6) Један извршилац на неодређено време, са пуним радним временом, за обављање послова:

 • спремачица у просторијама укојима се пружају здравствене услуге –

         за које су Правилником о организацији и систематизацији радних места,

         утврђени следећи услови:

- ОШ. 

 7) Два извршиоца на одређено време повећани обим посла најдуже од 12 месеци, са пуним радним

      временом, (плаћање из сопствених средстава) за обављање послова:

 • спремачица у просторијама укојима се пружају здравствене услуге –

         за које су Правилником о организацији и систематизацији радних места,

         утврђени следећи услови:

- ОШ.

   8)  Један извршилац на неодређено време, са пуним радним временом, за обављање послова:

 • техничар одржавања одеће –

         за које су Правилником о организацији и систематизацији радних места,

         утврђени следећи услови:

 • ОШ.

   9)  Један извршилац на одређено време до повратка запосленог са неплаћеног одсуства са рада, са

        пуним радним временом, за обављање послова:

 • Помоћни радник на нези пацијената –

         за које су Правилником о организацији и систематизацији радних места,

         утврђени следећи услови:

 • ОШ.
 • Један извршилац на одређено време до повратка запосленог са боловања, са пуним радним

      временом, за обављање послова:

- сервирка  –

         за које су Правилником о организацији и систематизацији радних места,

         утврђени следећи услови:

- ОШ.

 

II

Сваки кандидат је дужан уз пријаву на оглас приложи и следећу документацију у фотокопији:

 • Диплома о завршеној траженој школи,
 • Уверење о положеном траженом  испиту,
 • Лиценца издата од надлежног органа,
 • Кратка биографија са адресом и контакт телефоном. .

 

III

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у новинама „Послови“, Нациооналне стужбе за запошљавање. (оглас ће бити објављен, дана 18.12.2019. године)

Пријаве са траженом документацијом,  се подносе поштом на адресу Болнице, Београд, Немањина бр. 2.

Пријаве поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР

Dr Mарјана Вукићевић