Општа болница Пирот

На основу Одлуке директора Опште болнице Пирот број 03-3114/Р од  09.12.2019. године  расписује се:  

 

О Г Л А С

 

За пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла, са пуним радним временом за следеће радно место:

  1. Психолог специјалиста у осталим здравственим установама које обављају психијатријску делатност за рад у Служби за психијатрију- 1 извршилац

            Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:
 Стручна спрема / образовање

Високо образовање

  • на основнимм студијама другог степена (мастер академске студије) филозофског факултета, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.септембра 2005. године и завршена одређена специјализација за здравствене сараднике, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених сарадника;
  • на основним студијама у трајању од најмање четири године филозофског факултета, по пропису који је уређивало високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена одређена специјализација за здравствене сараднике, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених сарадника

Додатна зања/ испити/ радно искуство

  • стручни испит у складу са законом,
  • специјализација из медицинске психологије.

 

Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе:

  • пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,
  • фотокопију личне карте,
  • фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,
  • фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
  • фотокопију уверења о положеном специјалистичком испиту.

 

 

            Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Пирот и на сајту Министарства здравља Републике Србије. Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Општа болница Пирот, ул. Војводе Момчила бб, са назнаком «ОГЛАС».
ОГЛАС ВАЖИ ОД 10.12.2019. ГОДИНЕ (до 18.12.2019.године)
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

 

 

ДИРЕКТОР

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ПИРОТ
др Горан Петровић