Дом здравља „Др Ђорђе Бастић“ Србобран

На основу члана 7.  и  8.  Колективног уговора  код послодавца  Дом здравља „Др Ђорђе Бастић Србобран,  а у вези са  Кадровским  планом  Дома здравља „Др Ђорђе Бастић“  Србобран за 2018. годину бр. 112-01-200/2018-02  и Закључка Комисије   за давање сагласности  за ново запошљавање и додатно радно    ангажовање  бр.  112-7568/2019  од  26. јула  2019. године,   директор   Дома здравља „Др Ђорђе Бастић“  Србобран расписује

 

 

О  Г  Л   А  С

за пријем у радни однос

 

 

 на  радно место:   

 

медицинска сестра/техничар  у хитној медицинској помоћи      .................      1  извршилац

 са пуним  радним временом  на неодређено време у служби за здравствену заштиту одраслих

 

            Услови за заснивање радног односа:

 

Стручна спрема /образовање

– средње образовање, завршена средња медицинска школа – општи смер

 

Додатна знања /испити / радно  искуство

– стручни испит;

– лиценца;

– најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре / техничара       

 

Опис послова:  према Правилнику о организацији и систематизацији радних места у Дому здравља „Др Ђорђе  Бастић“  Србобран.

 

Као доказ о испуњености услова кандидати су обавезни уз  пријаву на оглас  да доставе:

  • Пријаву на оглас са кратком биографијом (неведена адреса и контакт телефон)
  • Фотокопију дипломе о завршеној медицинској школи – општи смер
  • Фотокопију уверења о положеном стручном испиту
  • Фотокопију лиценце издате од надлежне коморе (или решење о упису у именик надлежне коморе)
  • Фотокопију вежеће личне карте
  • Извод из матичне књиге венчаних уколико је промењено презиме

 

Достављене  фотокопије документације уз пријаву на оглас, неће бити враћене кандидатима.

 

Лице које буде изабрано, доставиће оверене фотокопије наведених докумената приликом пријема у радни однос.

 

 

Пријавом на оглас кандидати дају своју сагласност за обраду података о личности  у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Рок за подношење пријава је  8  дана од дана објављивања огласа на веб сајту Министарства заравља Републике Србије.

 

Оглас ће бити објављен  и код  Националне службе за запошљавање  Србобран  и огласној табли  Дома здравља  „Др Ђорђе Бастић“  Србобран.

 

Пријаве за  потребном документацијом слати на адресу:  Дом здравља „Др Ђорђе Бастић“ Србобран, ул. Јована Поповића бр. 25/1 са назнаком  „пријава на оглас“.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

 

 

Директор

Кладар  др  Властимир