Здравствени центар Књажевац

На основу члана 192.став 1. тачка (1) Закона о раду (“Сл.гласник РС” бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017-УС), члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС” бр.106/18), чл.22. Статута Здравственог центра Књажевац од 13.06.2007.године, Кадровског плана за Здравствени центар Књажевац за 2018.годину бр.112-01-200/2018-02 од 20.08.2018.године, и дописа Републичког фонда за здравствено осигурање – Филијала за Зајечарски округ – Зајечар 05- број:450-1331/17-4 од 23.06.2017.године, Здравствени центар Књажевац, ул.4.јули бр.2, расписује

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС  ЗА  ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

 

Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, у трајању од 6 месеци са пробним радом у трајању од 3 месецa, са пуним радним временом за следећа радна места

СПРЕМАЧ У ПРОСТОРИЈАМА У КОЈИМА СЕ ПРУЖА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА – основна школа - 1 (један) извршиоц-

 

обавља послове чишћења, прања и одржавања радних и других просторија, намештаја, помоћних просторија, врши дезинфекцију просторија, сакупљање отпадака и смећа из просторија и износи смеће до контејнера; једном недељно врши генерално чишћење свих просторија; пере и брише зидове, врата, прозоре, браве, уређаје, опрему и остала средства која користе радници у служби; врши транспорт чистог и нечистог рубља, врши преузимање средсава за чишћење и дезинфекцију од главне сестре; обавља и друге послове по налогу главне сестре и начелника; за свој рад непосредно је одговорна главној сестри и начелнику.

 

II

 

Услови за заснивање радног односа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду (“Сл.гласник РС” бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017-УС) и посебним прописима везаним за јавне службе из области здравствене заштите:

 

Услови за обављање послова и радних задатака за спремачицу у просторијама у којима се пружа здравствена заштита из тачке I огласа:    

- основна школа;

- потпуна психичка и физичка способност за обављање послова и радних задатака;

 

III

 

            Критеријуми за избор кандидата из тачке I  су:

           

  1. 1. дужина чекања на запослење код НСЗ             - максимално 30 бодова
  2. 2. искуство у струци – (подразумева  - максимално 20 бодова

    волонтерски рад у Здравственом центру

    Књажевац) 

  1. 3. оцена рада у ЗЦ Књажевац подразумева

    оцену коју даје начелник, односно шеф

    службе за радно ангажовање у ЗЦ Књажевац               - максимално 10 бодова

  1. 4. оцена на разговору - максимално 40 бодова

 

IV

 

За посао из тачке I огласа, заинтересовани кандидати подносе:

У оригиналу:

  1. потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном, (е-маил адресом) и изјавом да се против њих не води кривични поступак

 

 У овереној фотокопији следећа документа: (ОВЕРА ФОТОКОПИЈЕ НЕ СМЕ БИТИ СТАРИЈА ОД 6 МЕСЕЦИ):

1.диплому (сведочанства) о завршеној основној школи  или диплому о завршеној средњој школи

2.извод из матичне књиге рођених;

3.извод из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме);

4.уверење о држављанству;

5.фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована);

6.фотокопију радне књижице уколико радник поседује исту;

7.фотокопије уговора као доказ искуства у струци (подразумева волонтерско ангажовање у Здравственом центру Књажевац).

  1. 10. потврду Националне службе за запошљавање као доказ дужине чекања на запослење.

 

V

 

Кандидат који одлуком директора буде изабран за пријем у радни однос на одређено време, пре потписивања Уговора о раду, биће дужан да достави у року од 15 дана:

- лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос,

- уверење да кандидат није осуђиван (уверење издаје МУП), не старије од 6 месеци,

- уверење да се против кандидата не води истрага и кривични поступак (уверење издаје суд) не старије од 6 месеци.

Уколико изабрани кандидат не достави горе наведене документе у захтеваном року, са њим се неће засновати радни однос.

VI

 

Решењем директора биће формирана Комисија која ће на основу увида у приспелу документацију пријављених кандидата за радно место спремача у просторијама у којима се пружа здравствена заштита рангирати исте  на основу критеријума тачке III подтачка 1 до 2 ове одлуке, примењујући пропорционалну методу бодовања где ће кандидат који има најбоље показатеље-параметре остварити максималан број бодова а сви остали пропорционално мање бодова у односу на кандидата са највише бодова. Критеријум из  тачке III подтачка 3. ове одлуке бодоваће начелници односно шефови служби у ЗЦ Књажевац у којима је кандидат радио по основу радног ангажовања.

Пет најбоњих кандидати који су се јавили на оглас за радно место спремача у просторијама у којима се пружа здравствена заштита, а који испуњавају услове из огласа и буду ушли у ужи избор после спроведеног бодовања од стране комисије и начелника односно шефова служби у ЗЦ Књажевац, биће позвани на  разговор. О разговору са кандидатом обавезно се сачињава записник

Коначну одлуку о избору кандидата који ће бити примљени у радни однос доноси директор на основу извештаја Комисије, оцене-бодовања начелника односно шефова служби у ЗЦ Књажевац и оцене-бодова које кандидат добије на разговору.

 

 

VII

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за опште правне и кадровске послове Здравственог центра Књажевац.

У овом огласу користи се мушки граматички род, с тим да се односи на особе мушког и женског рода, без дискриминације.

 

VIII

 

Оглас се објављује  на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs) и огласној табли Здравственог центра Књажевац. Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs.

Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом, неће се разматрати.

Рок у коме кандидат мора бити обавештен о избору не може бити дужи од 30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата.

Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

Пријаве на оглас могу се поднети лично или послати препорученом  поштом на адресу Здравственог центра Књажевац, ул. 4. јули бр.2, 19350 Књажевац, (Одељење за опште правне и кадровске послове Здравственог центра Књажевац) са назнаком “Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место спремач у просторијима у којима се пружа здравствна заштита“

 

 

В.Д. Директора Здравственог центра Књажевац

Др Ивица Ракић